ششمین همایش‌ملی مدیریت بهداشت دام، دانشگاه شیراز (AHMS) , 2020-02-19

عنوان : ( شناسایی گاوها وگوسفندان آلوده به ویروس تب برفکی دراستان خراسان رضوی با تعیین حضورآنتی‌بادی های‌ علیه پروتئین‌های غیر ساختمانی 3ABC به روش الایزا )

نویسندگان: غلامرضا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری تب برفکی مسری ترین بیماری در زوج سمان می باشد و می تواند موجب خسارات اقتصادی گسترده ای در صنعت دامپروری گردد. ویروس تب برفکی دارای هفت سروتایپ به نام های A،O ، C ، SAT1 ، SAT2 ، SAT3 و Asia1 است. این پژوهش مطالعه ای اپیدمیولوژیک برای بررسی ریسک فاکتورهای موثر بر شیوع تب برفکی در 21 شهرستان استان خراسان رضوی است. در این مطالعه به روش خوشه ای تصادفی از 1623 رأس دام شامل 609 رأس گاو، 913 رأس گوسفند و 101 رأس بز نمونه خون گرفته شد واین نمونه ها با کیت IZSLER که بر اساس 3ABC trapping ELISA از نظر حضور آنتی‌بادی‌های ضد پروتئین‌های غیر ساختاری بررسی شدند. با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک، ارتباط شیوع تب برفکی با ریسک فاکتورهای موردنظر بررسی شد.نتایج نشان داد که شیوع ظاهری تب برفکی در جمعیت نشخوارکنندگان برابربا 29.88% است. مدل رگرسیون لجستیک نشان داد که ارتباط معناداری بین شیوع تب برفکی با جنسیت نشخوارکنندگان وجود ندارد(P>0.05). نتایج همچنین نشان دهنده ارتباط معنادار شیوع تب برفکی با سن نشخوارکنندگان بود(P<0.05). درضمن نتایج نشان دادکه ارتباط معناداری بین شیوع تب برفکی با سابقه واکسیناسیون گاوها وجود دارد(P<0.05)ولی در گوسفندان و بزها این رابطه معنی دار نبود(P>0.05). از نظر منطقه جغرافیایی شیوع تب برفکی با محل نگهداری گاوان ،گوسفندان و بزها رابطه معنی داری داشت (P<0.05).با توجه به نتایج این مطالعه 3ABC ELISA می تواند به عنوان یک ابزار مهم در برنامه های کنترلی و ریشه کنی تب برفکی جهت ردیابی ویروس در حال گردش در جمعیت های واکسینه و حاملین تب برفکی به کار رود و نیز می توان از این روش جهت تفریق دام‌های آلوده به تب برفکی و دام‌های واکسینه بهره گرفت.

کلمات کلیدی

, تب برفکی , شیوع , ریسک فاکتور , الایزای مبتنی بر پروتئین‌های غیرساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078945,
author = {محمدی, غلامرضا},
title = {شناسایی گاوها وگوسفندان آلوده به ویروس تب برفکی دراستان خراسان رضوی با تعیین حضورآنتی‌بادی های‌ علیه پروتئین‌های غیر ساختمانی 3ABC به روش الایزا},
booktitle = {ششمین همایش‌ملی مدیریت بهداشت دام، دانشگاه شیراز (AHMS)},
year = {2020},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تب برفکی ، شیوع ، ریسک فاکتور ، الایزای مبتنی بر پروتئین‌های غیرساختاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی گاوها وگوسفندان آلوده به ویروس تب برفکی دراستان خراسان رضوی با تعیین حضورآنتی‌بادی های‌ علیه پروتئین‌های غیر ساختمانی 3ABC به روش الایزا
%A محمدی, غلامرضا
%J ششمین همایش‌ملی مدیریت بهداشت دام، دانشگاه شیراز (AHMS)
%D 2020

[Download]