اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار , 2019-10-23

عنوان : ( تعیین جایگاه صلح بین المللی در مدل دیپلماسی ورزشی )

نویسندگان: کامبیز عبدی , مهدی طالب پور , محمدجواد رنجکش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه و هدف: دیپلماسی ورزشی یکی از جنبههای اساسی هر گونه بازتاب استفاده از ورزش برای ایجاد صلح است. هدف مطالعه حاضر تعیین جایگاه صلح بین المللی در مدل دیپلماسی ورزشی بود. روش کار: پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش های بنیادی، از نظر استراتژی از نوع پژوهش های کیفی و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری شامل خبرگان بین المللی بود که در حوزه های دیپلماسی و دیپلماسی ورزشی مطالعات آکادمیک داشتند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند،30 خبره به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخت برای جمع آوری نظر خبرگان، به صورت نیمه باز طراحی شد. از روش دلفی فازی برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافتهها: نتایج حاصل از تحلیل دو راند دلفی فازی منجر به تثبیت مدل دیپلماسی ورزش شد. برآمدهای دیپلماسی ورزشی که برابر و بیشتر از حد آستانه 7/0 را به دست آوردند در دو گروه برآمدهای صریح/خاص و برآمدهای ضمنی/عمومی دسته بندی شدند. نتیجهگیری: بر اساس مدل دیپلماسی ورزشی، ایجاد صلح بین ملت ها/دولت های متخاصم از طریق کاهش تنش و توسعه صلح بین ملت ها/دولت های دوست از طریق روابط و مبادلات هدف نهایی غالب طرح و ابتکارات دیپلماسی ورزشی است.

کلمات کلیدی

, دیپلماسی, دیپلماسی ورزشی, صلح, خبرگان, دلفی فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078966,
author = {عبدی, کامبیز and طالب پور, مهدی and رنجکش, محمدجواد},
title = {تعیین جایگاه صلح بین المللی در مدل دیپلماسی ورزشی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {دیپلماسی، دیپلماسی ورزشی، صلح، خبرگان، دلفی فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین جایگاه صلح بین المللی در مدل دیپلماسی ورزشی
%A عبدی, کامبیز
%A طالب پور, مهدی
%A رنجکش, محمدجواد
%J اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار
%D 2019

[Download]