هجدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن هوافضای ایران , 2020-02-04

عنوان : ( مقایسه عملکرد دو طرح بالا دست AUSM+UP و SLAU در جریان دو بعدی غیرلزج بین پر ههای ثابت توربین بخا ر )

نویسندگان: فهیمه ابراهیم زاده ازغدی , محمود پسندیده فرد , محمدرضا مه پیکر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به توسعه روزافزون روشهای مدلسازی عددی، بهدست آوردن یک روش عددی دقیق برای نشان دادن ناپیوستگیهای موجود در طیف وسیعی از رژیمهای جریان، بهگونهای که دارای محاسبات سادهتر و خطاهای عددی کمتری باشد، همواره مورد توجه محققین میباشد. با توجه به اهمیت نقش توربینها در صنایع مختلف از جمله نیروگاههای بخاری، افزایش راندمان آنها نیازمند مدلسازی دقیقی از جریان داخل پرههای توربین میباشد. در این تحقیق، به مقایسه عملکرد دو طرح بالادست SLAU و AUSM+UP برای حل معادلات اولر حاکم بر جریان دوبعدی غیرلزج بین پرههای ثابت توربین در دو حالت با خروجی مافوق صوت و خروجی مادون صوت پرداخته میشود. از مقایسه نتایج حاصل با نتایج تجربی مشاهده میشود، طرح بالادست SLAU در تمام طول پره دارای جوابهای منطبق بر نتایج آزمایشگاهی میباشد. ویژگی برتر طرح SLAU ، به عبارت دیگر نکته متمایز کننده این دو طرح، عدم وجود پارامترهای متغیر و وابسته به نوع جریان، نظیر آنچه که در طرح AUSM+UP موجود است، میباشد. همچنین طرح SLAU دارای خطای کمتر در پیشبینی کاهش افت فشار سکون ناشی از امواج ضربهای میباشد و به طور کلی میزان بهبود در پیشبینی کاهش افت فشار سکون توسط این طرح نسبت به طرح AUSM+UP در حدود 50 درصد میباشد

کلمات کلیدی

, طرح بالادست , پره توربین , SLAU , AUSM+UP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078997,
author = {ابراهیم زاده ازغدی, فهیمه and پسندیده فرد, محمود and مه پیکر, محمدرضا},
title = {مقایسه عملکرد دو طرح بالا دست AUSM+UP و SLAU در جریان دو بعدی غیرلزج بین پر ههای ثابت توربین بخا ر},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طرح بالادست - پره توربین - SLAU - AUSM+UP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عملکرد دو طرح بالا دست AUSM+UP و SLAU در جریان دو بعدی غیرلزج بین پر ههای ثابت توربین بخا ر
%A ابراهیم زاده ازغدی, فهیمه
%A پسندیده فرد, محمود
%A مه پیکر, محمدرضا
%J هجدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن هوافضای ایران
%D 2020

[Download]