هیدرولیک, دوره (3), شماره (3), سال (2008-11) , صفحات (59-65)

عنوان : ( اصطکاک ناماندگار در تحلیل حجم محدود جهتمند پدیده ضربه قوچ در لوله ها در شرایط عدم جدایی توده آب )

نویسندگان: علی عباسی , سعیدرضا صباغ یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با توجه به تأثیر افتهای اصطکاک و تنشهای برشی در جریانهای گذرا، روش مؤثری برای مدلسازی تنشهای کلی اصطکاکی در تلفیق با روش حجم محدود در جریان ناماندگار در شرایط عدم جدایی توده آب، با استفاده از معادلات پیوستگی و حرکت جریان یک بعدی در لوله ها ارائه شده است. معادلات به دست آمده، با روش حجم محدود (روش گودنف مرتبه دو) برای حل مسائل جریان ناماندگار، در مجاری بسته حل شده اند. تنشهای کلی گذرای ناشی از اصطکاک جداره ای مجرا، از حل معادلات جریان به دست آمده و با داده های اندازه گیری شده و نتایج مدلهای دوبعدی مقایسه شده است. روش ارائه شده برای مدل سازی تنشهای کلی اصطکاکی، تطابق خوبی با اندازه گیریهای گزارش شده و نتایج مدلسازی با روش دوبعدی آشفته سایر محققان دارد. روش حل معادلات جریان در اینجا فقط به ذخیره سازی اطلاعات جریان در یک گام زمانی نیاز دارد که این نقش قابل توجهی در کاهش زمان محاسبات و نیز حافظه مورد نیاز دارد.

کلمات کلیدی

, ضربه قوچ, روش حجم محدود, مدل اصطکاک ناماندگار, مدل یک بعدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079002,
author = {عباسی, علی and سعیدرضا صباغ یزدی},
title = {اصطکاک ناماندگار در تحلیل حجم محدود جهتمند پدیده ضربه قوچ در لوله ها در شرایط عدم جدایی توده آب},
journal = {هیدرولیک},
year = {2008},
volume = {3},
number = {3},
month = {November},
issn = {2345-4237},
pages = {59--65},
numpages = {6},
keywords = {ضربه قوچ، روش حجم محدود، مدل اصطکاک ناماندگار، مدل یک بعدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصطکاک ناماندگار در تحلیل حجم محدود جهتمند پدیده ضربه قوچ در لوله ها در شرایط عدم جدایی توده آب
%A عباسی, علی
%A سعیدرضا صباغ یزدی
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2008

[Download]