مدیریت فردا, دوره (3), شماره (60), سال (2019-12) , صفحات (205-220)

عنوان : ( پیش بینی رشد شرکتهای کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فراابتکاری )

نویسندگان: حامد ابراهیم خانی , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , امیر محمد فکور ثقیه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد یک شرکت برای دستیابی به اهداف اقتصادی مهم تلقی می شود. با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط به فرایند رشد نمی رسند و در سال های اولیه فعالیت خود شکست می خورند، یک سیستم پیش بینی رشد شرکت ها می تواند از هزینه های هنگفتی که در شروع کسب و کارها، کارآفرینان و شرکت ها پرداخت می کنند، جلوگیری نماید. بر همین اساس هدف این تحقیق، پیش بینی رشد شرکت های کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم های فراابتکاری بوده است. هدف این تحقیق کاربردی و بر اساس روش انجام کار توصیفی- مدل سازی بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های کوچک و متوسط استان زنجان بوده است. حجم نمونه آماری با توجه به رشد شرکت ها، ۱۵۸ شرکت تعیین شده است. به منظور جمع آوری داده ها در این تحقیق از مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک شرکت ها استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب به صورت روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های تحلیل عاملی تاییدی، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هر سه روش قادر به پیش بینی رشد شرکت بوده و در بین این سه روش بهترین روش پیش بینی رشد شرکت، شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ازدحام ذرات با کمترین مقدار خطا نسبت به دو روش دیگر می باشد

کلمات کلیدی

, رشد شرکت , شبکه عصبی مصنوعی , الگوریتم های فراابتکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079020,
author = {ابراهیم خانی, حامد and کاظمی, مصطفی and پویا, علیرضا and فکور ثقیه, امیر محمد},
title = {پیش بینی رشد شرکتهای کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فراابتکاری},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2019},
volume = {3},
number = {60},
month = {December},
issn = {2228-6048},
pages = {205--220},
numpages = {15},
keywords = {رشد شرکت ، شبکه عصبی مصنوعی ، الگوریتم های فراابتکاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی رشد شرکتهای کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فراابتکاری
%A ابراهیم خانی, حامد
%A کاظمی, مصطفی
%A پویا, علیرضا
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2019

[Download]