مهندسی و مدیریت کیفیت, دوره (9), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (124-137)

عنوان : ( طراحی یک مدل ریاضی جدید چند هدفه برای زمان بندی ماشین آلات چندکاره با در نظر گرفتن کیفیت قطعات تولیدی )

نویسندگان: محمد اسفندیار , مصطفی کاظمی , بهمن نادری , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدفاین مقاله طراحی یک مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفهبرای زمان بندی ماشین آلات چندکاره در یک سلول تولیدی است. بدین منظور، یک الگوریتم علف هرز مهاجم چندهدفه ارائه شد و نتایج حل آن با الگوریتمهایازدحام ذرات چندهدفه و ژنتیک مقایسه گردید.با توجه به روش تاگوچی،پارامترهای الگوریتم تنظیمگردید .نوآوری این مقاله از یک سو، در اجرای ایده سرعت پردازش ماشین آلات در تولید قطعات باکیفیتهایمتفاوت است. بهعبارتدیگر،برای تضمین کیفیت، سرعت پردازش و میزان بارگیری در ماشین تنظیم میگرددو از سوی دیگر، الگوریتم چندهدفه با ساختار جدید کروموزومیبرای بهینهسازیمدل طراحی شد.برای تحلیل عملکرد الگوریتمهایحل، سیمسئلهنمونه با ابعاد مختلف،طراحی و هریکده نوبتاجرا شد. تحلیل نتایجنشان دادالگوریتم مبتنی بر علف هرز مهاجم چندهدفه بیش از سایر الگوریتمها قادر به حل و پاسخ گویی به مسائل بوده است

کلمات کلیدی

, زمانبندی, مدل سازیریاضی, ماشینچندکاره, تولیدانعطاف پذیر , کیفیت قطعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079021,
author = {اسفندیار, محمد and کاظمی, مصطفی and بهمن نادری and پویا, علیرضا},
title = {طراحی یک مدل ریاضی جدید چند هدفه برای زمان بندی ماشین آلات چندکاره با در نظر گرفتن کیفیت قطعات تولیدی},
journal = {مهندسی و مدیریت کیفیت},
year = {2019},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-1305},
pages = {124--137},
numpages = {13},
keywords = {زمانبندی،مدل سازیریاضی،ماشینچندکاره،تولیدانعطاف پذیر ، کیفیت قطعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی یک مدل ریاضی جدید چند هدفه برای زمان بندی ماشین آلات چندکاره با در نظر گرفتن کیفیت قطعات تولیدی
%A اسفندیار, محمد
%A کاظمی, مصطفی
%A بهمن نادری
%A پویا, علیرضا
%J مهندسی و مدیریت کیفیت
%@ 2322-1305
%D 2019

[Download]