پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (36), شماره (1), سال (2020-4) , صفحات (61-88)

عنوان : ( کنودونت‌های اردوویسین سازند کتکویه در جنوب کوه بنرگ، فرازمین کلمرد (باختر طبس) )

نویسندگان: محمد نژادعباس , عباس قادری , هادی جهانگیر , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، کنودونت‌های اردوویسین به‌دست‌آمده از توالی‌ رسوبی سازند غیررسمی کتکویه در برش چینه‌شناسی جنوب کوه بنرگ، یال خاوری تاقدیس کلمرد در باختر شهرستان طبس (ایران مرکزی) مطالعه شدند. سازند کتکویه در این برش با ناپیوستگی زاویه‌دار روی سازند کلمرد (منتسب به نئوپروتروزوئیک) قرار گرفته و خود با ناپیوستگی فرسایشی با واحد‌های سنگی کربناتۀ سازند گچال به سن کربنیفر پوشیده شده است. این سازند در برش یادشده با 8/214 متر ضخامت به سه عضو مختلف شامل عضو ماسه‌سنگ زیرین، عضو شیل میانی و عضو کربنات بالایی تقسیم می‌شود. در نمونه‌های برداشت‌شده از توالی یاد‌شده، 6 جنس و 14 گونۀ مختلف از کنودونت‌های مخروطی و شاخه‌ای شناسایی شدند که برخی از آنها برای نخستین‌بار از ایران گزارش می‌شوند. مجموعه کنودونتی موجود یادآور حضور تجمع‌های فونی معادل با بایوزون‌های proteus، elegans-evae و diprion به سن اردوویسن پیشین (ترمادوسین پسین- فلوین) است و از دیدگاه زیست‌جغرافیای دیرینه با حوضۀ بالتواسکاندیک و آرژانتین قرابت فونی دارد.

کلمات کلیدی

, اردوویسین, ترمادوسین, فلوین, سازند کتکویه, کنودونت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079024,
author = {نژادعباس, محمد and قادری, عباس and هادی جهانگیر and عاشوری, علیرضا},
title = {کنودونت‌های اردوویسین سازند کتکویه در جنوب کوه بنرگ، فرازمین کلمرد (باختر طبس)},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2020},
volume = {36},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-8788},
pages = {61--88},
numpages = {27},
keywords = {اردوویسین، ترمادوسین، فلوین، سازند کتکویه، کنودونت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنودونت‌های اردوویسین سازند کتکویه در جنوب کوه بنرگ، فرازمین کلمرد (باختر طبس)
%A نژادعباس, محمد
%A قادری, عباس
%A هادی جهانگیر
%A عاشوری, علیرضا
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2020

[Download]