دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (20), شماره (3), سال (2013-7) , صفحات (54-79)

عنوان : ( الگوی مجازات بهینه کارتل‌ها با در نظر گرفتن پیشینه جرم )

نویسندگان: مهدی فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به طورکلی از طریق اثرات بازدارنده مجازات های مالی است که بنگاه ها به پیر وی از قوانین رقابت واداشته و از شکل دادن یا عضوشدن در هر رفتار غیررقابتی بازداشته م ی شوند. با این وجود به نظر می رسد در عمل رفتار کاملا مطابق با قانون رقابت از سوی بسیاری از بنگاه ها دیده نمی شود. این مقاله اعمال قوانین رقابت را در یک مدل پویا با تعدادی بنگاه و آنتی تراست بررسی و به کمک بازی های تفاضلی تحلیل می کند که این قوانین تا چه حد کارآمد هستند . در این مقاله نشان می دهیم که ساختارهای کنونی جریمه مالی کارتل ها به نظر ناکارآمد می باشند؛ به این معنی که نمی توانند در درازمدت بازدارندگی کامل را ایجاد کن ند . از این گذشته، ما الگوی جایگزینی را برای مجازات کارتل ها پیشنهاد می کنیم که هم وابسته به دوره وقوع جرم و هم احتمال اعمال قانون است . این الگو از جهت امکان بازدارندگی کامل شکل گیری تبانی در تعادل پایدار درازمدت کارا است و با آن امکان دست یابی به نتیجه دل خواه اجتماعی، بازار بدون رفتار ضدرقابتی، وجود دارد

کلمات کلیدی

, سیاست آنتی تراست, کارتل, الگوی قیمت, بازی تفاضلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079032,
author = {فیضی, مهدی},
title = {الگوی مجازات بهینه کارتل‌ها با در نظر گرفتن پیشینه جرم},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2013},
volume = {20},
number = {3},
month = {July},
issn = {2322-4177},
pages = {54--79},
numpages = {25},
keywords = {سیاست آنتی تراست، کارتل، الگوی قیمت، بازی تفاضلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی مجازات بهینه کارتل‌ها با در نظر گرفتن پیشینه جرم
%A فیضی, مهدی
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ 2322-4177
%D 2013

[Download]