پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (18), شماره (3), سال (2018-8) , صفحات (79-102)

عنوان : ( ترجیح زمانی و اکنون‌گرایی در رفتار بین دوره‌ای جوانان ایران (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مشهد) )

نویسندگان: پروین تشکری صالح , مهدی خداپرست مشهدی , مهدی فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترجیح زمانی و رفتار بین دوره‌ای در مطالعات نظری و کاربردی مربوط به تصمیم‌گیری اقتصادی، اهمیت اساسی داشته و یکی از عناصر مهم تحلیل‌های اقتصادی است. اکنون‌گرایی در رفتار بین دوره‌ای باعث می‌شود افراد پس‌انداز را به تعویق انداخته و سطح پس‌انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود، لذا این پژوهش به مطالعه اکنون‌گرایی و ترجیح زمانی در رفتار مصرف پس‌انداز دانشجویان پرداخته است و ضمن بررسی اثر عامل بیرونی نرخ بهره بر تصمیم‌گیری بین دوره‌ای، تأثیر عوامل فردی مثل تجربه‌های گذشته افراد، جنسیت و سطح مخارج مصرفی آنها بر اکنون‌گرایی را آزمون کرده است. به این منظور پس از بررسی نظری موضوع، پارامترهای ترجیح زمانی و اکنون‌گرایی افراد با دو روش تجربی «فهرست قیمتی چندگانه» و «بودجه زمانی محدب» استخراج شده، به‌گونه‌ای‌که با تغییر نرخ بهره آزمایشگاهی افراد در موقعیت‌های تصمیم‌گیری متفاوتی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان می‌دهد، به‌طورکلی شرکت‌کنندگان در رفتار بین دوره‌ای خود به سمت اکنون تورش دارند؛ اگرچه در روش «فهرست قیمتی چندگانه»، افراد اکنون گرایی بیشتری نسبت به روش «بودجه زمانی محدب» از خود نشان داده‌اند. با وجود اینکه نرخ بهره عامل تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری بین دوره‌ای است، رفتار بین دوره‌ای تحت تأثیر تجربه‌های پیشین دانشجویان نیز قرار گرفته است. اما بین جنسیت و سطح مخارج مصرفی با اکنون‌گرایی رابطه معناداری مشاهده نشده است.

کلمات کلیدی

, رفتار بین دوره‌ای, اکنون گرایی, اقتصاد شناختی, اقتصاد آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079033,
author = {تشکری صالح, پروین and خداپرست مشهدی, مهدی and فیضی, مهدی},
title = {ترجیح زمانی و اکنون‌گرایی در رفتار بین دوره‌ای جوانان ایران (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مشهد)},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2018},
volume = {18},
number = {3},
month = {August},
issn = {1735-6768},
pages = {79--102},
numpages = {23},
keywords = {رفتار بین دوره‌ای، اکنون گرایی، اقتصاد شناختی، اقتصاد آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترجیح زمانی و اکنون‌گرایی در رفتار بین دوره‌ای جوانان ایران (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مشهد)
%A تشکری صالح, پروین
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A فیضی, مهدی
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2018

[Download]