اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (26), شماره (17), سال (2019-9) , صفحات (63-94)

عنوان : ( تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی- مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی: تجزیه و تحلیل 101 کشور در جهان )

نویسندگان: علی پور علی , محمدعلی فلاحی , علی اکبر ناجی میدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محیط زیست یکی از اصلی ترین و مهم‌ترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های دولت ها و جوامع بشری از چند دهه گذشته تا کنون بوده است؛ از این رو درسالهای اخیر توجه زیادی به کیفیت محیط زیست شده است. از آنجایی که آلودگی محیط زیست یک معضل اقتصادی، اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاستگذاران است، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی و مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی EPI در گروه کشورهایی در سطح جهان است که در رتبه بندی عملکرد سال های 2005 تا 2015 میانگین نمره بالاتر از 50 را کسب نمودند. شاخص EPI به این دلیل انتخاب شد که قابلیت استفاده و نمایندگی سه جنبه مختلف کیفیت زیست محیطی یعنی آب، هوا و خاک را دارد. از بین شاخص‌های نهادی- سیاسی، شاخص حکمرانی خوب و آزادی‌های سیاسی و مدنی به دلیل ترکیبی و فراگیر بودن انتخاب شدند. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS نشان می‌دهد که شاخص‌های حکمرانی خوب، آزادی‌های سیاسی مدنی، درآمد سرانه و آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد زیست محیطی دارند.

کلمات کلیدی

, حکمرانی خوب, آزادی‌های سیاسی و مدنی, عملکرد زیست محیطی, الگوی داده های تابلویی, کشورهای منتخب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079043,
author = {پور علی, علی and فلاحی, محمدعلی and ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی- مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی: تجزیه و تحلیل 101 کشور در جهان},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2019},
volume = {26},
number = {17},
month = {September},
issn = {2251-7790},
pages = {63--94},
numpages = {31},
keywords = {حکمرانی خوب، آزادی‌های سیاسی و مدنی، عملکرد زیست محیطی، الگوی داده های تابلویی، کشورهای منتخب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی- مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی: تجزیه و تحلیل 101 کشور در جهان
%A پور علی, علی
%A فلاحی, محمدعلی
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2019

[Download]