بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (1423-1436)

عنوان : ( بررسی اثر باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفر و پتاسیم بر شاخص‌های رشدی دو توده ماش (Vigna radiata L.) )

نویسندگان: افسانه یوسفی , رضا میرزایی تالارپشتی , جعفر نباتی , سعید صوفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی اثر باکتری‌های حل‌کننده فسفر، پتاسیم و تثبیت‌کننده آزادزی نیتروژن بر شاخص‌های رشدی ماش (Vigna radiata L.)، آزمایشی در سال زراعی 1396 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی، با دو توده ماش (دزفولی و هندی)، شش تیمار کودی شامل: 1- باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کننده نیتروژن، 2- باکتری‌های حل‌کننده فسفر، 3- باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم، 4- باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کننده نیتروژن + باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم و فسفر، 5- کود شیمیایی نیتروژن و 6- شاهد (بدون کود زیستی و شیمیایی) در سه تکرار اجرا شد. مقدار واحد کلونی ریز‌موجود در هر گرم کود زیستی 107 واحد بود. صفات مورد مطالعه شامل شاخص سطح برگ، ماده خشک تجمعی، سرعت رشد محصول، سرعت آسیمیلاسیون خالص، سرعت رشد نسبی و عملکرد دانه بود. نتایج نشان داد که بیش‌ترین شاخص سطح برگ (80/3)، تجمع ماده خشک (835 گرم بر مترمربع) و عملکرد دانه (1558 کیلوگرم در هکتار) ماش در توده هندی به‌دست آمد و توده دزفولی بیش‌ترین سرعت رشد محصول (25 گرم در مترمربع در روز)، سرعت رشد نسبی (056/0 گرم در مترمربع در روز) و سرعت آسیمیلاسیون خالص (95/18 گرم دی‌اکسید‌کربن در مترمربع در روز) را نشان داد. کم‌ترین شاخص‌های رشد در شاهد در هر دو توده دزفولی و هندی به‌دست آمد. بر این اساس می‌توان چنین نتیجه گرفت که کاربرد هم‌زمان کودهای زیستی در بهبود شرایط رشدی گیاه اثر قابل توجهی داشته است و از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﺸﻪ و در نتیجه ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﺧﺎک توانسته است، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻔﺎت ﮐﻤّﯽ ﮔﯿﺎه ﮔﺮدد.

کلمات کلیدی

, سرعت آسیمیلاسیون خالص, سرعت رشد محصول, شاخص سطح برگ, کودهای زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079044,
author = {یوسفی, افسانه and رضا میرزایی تالارپشتی and نباتی, جعفر and سعید صوفی},
title = {بررسی اثر باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفر و پتاسیم بر شاخص‌های رشدی دو توده ماش (Vigna radiata L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2020},
volume = {11},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7713},
pages = {1423--1436},
numpages = {13},
keywords = {سرعت آسیمیلاسیون خالص; سرعت رشد محصول; شاخص سطح برگ; کودهای زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفر و پتاسیم بر شاخص‌های رشدی دو توده ماش (Vigna radiata L.)
%A یوسفی, افسانه
%A رضا میرزایی تالارپشتی
%A نباتی, جعفر
%A سعید صوفی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2020

[Download]