آموزش محیط زیست و توسعه پایدار, دوره (8), شماره (1), سال (2019-12) , صفحات (9-22)

عنوان : ( مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط زیستی )

نویسندگان: علی پور علی , محمدعلی فلاحی , علی اکبر ناجی میدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلاش کشورها برای افزایش درآمد ملی و رفاه اگر همراه با ملاحظات محیطزیستی نباشد، زیانهای جبران ناپذیری از جمله تغییرات سریع آب و هوایی و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت. از این رو در سالهای اخیر توجه زیادی به کیفیت و پایداری محیط زیست در سطوح ملی و فراملی شده است. بسیاری از دولت ها متوجه شده اند که نمی‍توانند عملکرد محیط زیستی را صرفاً مرتبط با توسعه اقتصادی ببینند و به سایر ابعاد توسعه به خصوص توسعه اجتماعی توجه نکنند. در سطح جهانی نیز ضرورت بهبود ابعاد محیط زیستی و توسعه انسانی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در کنفرانس ریو 20 ملل متحد در سال 2012 به عنوان بخشی از اهداف توسعه هزاره بوده است. از آن جایی که شاخص توسعه انسانی توانایی توصیف همزمان توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی را در درون خود دارد، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ابعاد شاخص توسعه انسانی خصوصاً آموزش بر شاخص عملکرد محیطریستی است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS در گروه کشورهای منتخب، 101 کشوری که در رتبه بندی عملکرد محیطریستی در دوره مورد بررسی میانگین نمره بالای 50 را کسب کردند، طی دوره زمانی 2005-2015 نشان می‌دهد که ابعاد سه گانه شاخص‌ توسعه انسانی یعنی شاخص های سلامت، آموزش و رفاه رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد محیط زیستی دارند.

کلمات کلیدی

, آموزش, سلامت, رفاه, عملکرد محیط زیستی, داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079045,
author = {پور علی, علی and فلاحی, محمدعلی and ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط زیستی},
journal = {آموزش محیط زیست و توسعه پایدار},
year = {2019},
volume = {8},
number = {1},
month = {December},
issn = {2322-3057},
pages = {9--22},
numpages = {13},
keywords = {آموزش، سلامت، رفاه، عملکرد محیط زیستی، داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط زیستی
%A پور علی, علی
%A فلاحی, محمدعلی
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
%@ 2322-3057
%D 2019

[Download]