فلسفه تربیت, دوره (4), شماره (1), سال (2020-3) , صفحات (5-32)

عنوان : ( محیط یاددهی- یادگیری کل نما: گذر از عصب فلسفه به عصب پدیدارشناسی )

نویسندگان: حسین شرفی , بختیار شعبانی ورکی , محمدسعید عبدخدائی , علی مقیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله تبیین نابسندگی و دشواری های نظریه عصب فلسفه، در ترسیم چارچوب محیط های یاددهی-یادگیری و پیشنهاد بدیلی برای رفع این دشواری هاست. بنابراین نخست چشم انداز نظریه عصب فلسفه به محیط های یاددهی-یادگیری مورد بررسی و نقد قرار گرفته، آنگاه با ابتنای بر رویکرد عصب پدیدارشناسی وارلا و با نظر به دیدگاه انتگرال، محیط یاددهی-یادگیری کل نما پیشنهاد شده است. مهمترین ویژگی های این رویکرد در محیط های یادگیری عبارتند از: نگرش کل نگر و یکپارچه به حیات پیچیده آدمی، در نظر گرفتن روابط علی و متعامد ذهن، بدن و محیط یادگیری و توجه هم زمان به عین و ذهن و همه لایه های پیدا و پنهان آن، با بکارگیری تلفیقی روش شناسی های اول و سوم شخص در خصوص مولفه های اساسی محیط های مذکور یعنی تدریس، ارتباط معلم و یادگیرنده، ارزشیابی و برنامه درسی به عنوان یک کل یکپارچه است.

کلمات کلیدی

, محیط یاددهی- یادگیری, عصب فلسفه, عصب پدیدارشناسی, نظریه انتگرال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079060,
author = {شرفی, حسین and شعبانی ورکی, بختیار and عبدخدائی, محمدسعید and مقیمی, علی},
title = {محیط یاددهی- یادگیری کل نما: گذر از عصب فلسفه به عصب پدیدارشناسی},
journal = {فلسفه تربیت},
year = {2020},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {۲۵۳۸-۲۸۰۲},
pages = {5--32},
numpages = {27},
keywords = {محیط یاددهی- یادگیری، عصب فلسفه، عصب پدیدارشناسی، نظریه انتگرال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محیط یاددهی- یادگیری کل نما: گذر از عصب فلسفه به عصب پدیدارشناسی
%A شرفی, حسین
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A مقیمی, علی
%J فلسفه تربیت
%@ ۲۵۳۸-۲۸۰۲
%D 2020

[Download]