نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه , 2019-07-05

عنوان : ( تحلیلی بر ماهیت یادگیری غیررسمی محیط کار راهبردی فروگذار در توسعه مدیران )

نویسندگان: سیده شوکت ضیاء قریشی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با نظر به اینکه یکی از ابزارهای مهم برای بقای و کسب مزیت رقابتی پایدار هر سازمان سرمایه انسانی است، توسعه این عامل بیش از پیش اهمیت یافته است. در این میان مدیران به عنوان عاملی اثرگذار و برجسته در موفقیت و عملکرد سازمان نقش مهمی ایفا می کنند. ازاینرو پرداختن به توسعه مدیران باید از استراتژی های بارز سازمان موفق باشد. زیرا توسعه مدیران علاوه بر اصلاح رفتار مدیر منجر به بهبود و توسعه عملکرد کل سازمان می شود. اکثر سازمان ها از استراتژی های رسمی جهت توسعه شایستگی مدیران استفاده می نمایند که منجر به بهبود عملکرد و انتقال یادگیری به محیط کار نمی شود. به همین خاطر پژوهش های اخیر مدعی هستند که بیشتر یادگیری مدیران از تجربه های کاری نشات می گیرد. با این وجود هم چنان یادگیری های غیررسمی محیط کار مورد غفلت واقع شده است. بنابراین مفهوم شناسی دقیق این نوع یادگیری و شناخت ماهیت و اجزای آن و همچنین تدوین برخی راهبردهای عملیاتی برای استفاده از یادگیری غیررسمی محیط کار، بهتر می تواند زمینه توسعه را در مدیران سازمان ایجاد نماید. جهت تنظیم راهبردهای یادگیری غیررسمی باید همه عوامل هم چون منابع، رهبری، ساختار و فرهنگ سازمان را مدنظر قرارداد.

کلمات کلیدی

, یادگیری غیررسمی, توسعه مدیران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079088,
author = {ضیاء قریشی, سیده شوکت and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {تحلیلی بر ماهیت یادگیری غیررسمی محیط کار راهبردی فروگذار در توسعه مدیران},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {یادگیری غیررسمی، توسعه مدیران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر ماهیت یادگیری غیررسمی محیط کار راهبردی فروگذار در توسعه مدیران
%A ضیاء قریشی, سیده شوکت
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
%D 2019

[Download]