سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , 2017-02-02

عنوان : ( آموزش ترکیبی، راهبردی اثربخش در ارایه ی آموزش های سازمانی )

نویسندگان: محدثه گل حسنی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش ضمن خدمت در سازمان ها منجر به دانش، توانایی و مهارت کارکنان برای اجرای مسیولیت های شغلی می شود، اما برگزاری این دوره ها همواره با ضعف هایی از قبیل نظری بودن در اغلب دوره ها، استفاده ی اندک از روش ها و الگوهای جدید آموزش و عدم تناسب روش های به کار گرفته شده با نیاز های فراگیران مواجه بوده اند. ازجمله راه های ارتقای کیفیت این آموزش ها، استفاده از شیوه های آموزشی مناسب است. یکی از طرق طبقه بندی روش های آموزشی، طبقه بندی بر اساس محلی است که آموزش انجام می شود. بر این اساس آموزش ها به سه دسته ی آموزش های حین کار ، خارج از محیط کار و الکترونیکی تقسیم می شوند. با توجه به مزیت های هر روش، مدرسان جهت افزایش یادگیری فراگیران و حفظ و تسهیل انتقال آموزش، آن ها را باهم ترکیب می کنند با این اعتقاد که ترکیب روش های آموزشی بهترین رویکرد برای افزایش یادگیری فراگیران و تسهیل انتقال آموزش خواهد بود. با توجه به محاسن رویکرد آموزش ترکیبی از یک سو و عدم انجام پژوهش در این زمینه در بخش آموزش های ضمن خدمت سازمان ها از سوی دیگر، پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی هرکدام از شیوه های آموزشی بپردازد.

کلمات کلیدی

, آموزش های حین کار, آموزش های خارج از محیط کار, آموزش های الکترونیکی, آموزش ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079096,
author = {گل حسنی, محدثه and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {آموزش ترکیبی، راهبردی اثربخش در ارایه ی آموزش های سازمانی},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی},
year = {2017},
location = {شادگان, ايران},
keywords = {آموزش های حین کار، آموزش های خارج از محیط کار، آموزش های الکترونیکی، آموزش ترکیبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آموزش ترکیبی، راهبردی اثربخش در ارایه ی آموزش های سازمانی
%A گل حسنی, محدثه
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
%D 2017

[Download]