دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی , 2016-01-28

عنوان : ( محیط کاری: حلقه مفقوده در اثربخشی آموزشهای سازمانی )

نویسندگان: سارا محمدی , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال یادگیری، مبحث بسیار مهمی در اثربخشی آموزشهای سازمانی محسوب میشود. بطوریکهدرک عمیق عوامل موثر بر انتقال یادگیری برای سازمانها بسیار ارزشمند میباشد. علیرغم سرمایه-گذاریهای فراوان در آموزش، نتایج ناامید کننده بوده است. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار برانتقال یادگیری، محیط کار میباشد که البته در پژوهشهای انجام شده در حوزه انتقال آموزش اینمهم بخصوص در کشور مورد غفلت واقع شده است و کمتر به آن توجه شده است. لذا در این پژوهشسعی شده است تا با روش کتابخانه ای و بررسی ادبیات مربوط به ویژگیهای محیط کاری، این عواملبصورت نظری مورد بررسی قرار گیرد. شناسایی و بررسی این عوامل ضمن اینکه میتواند اطمینان ازاثربخشی انتقال را تسهیل بخشد؛ باعث میشود تا متخصصین در حوزه ارزشیابی اثربخشی برنامه هایآموزشی به عوامل غیر آموزشی نظیر محیط کاری که تاثیر زیادی بر انگیزش کارکنان در انتقال دانشو مهارتهای یادگرفته شده به محل کار دارد توجه نمایند

کلمات کلیدی

, اثربخشی آموزش, انتقال یادگیری, محیط کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079100,
author = {محمدی, سارا and کرمی, مرتضی and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {محیط کاری: حلقه مفقوده در اثربخشی آموزشهای سازمانی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {اثربخشی آموزش، انتقال یادگیری، محیط کاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محیط کاری: حلقه مفقوده در اثربخشی آموزشهای سازمانی
%A محمدی, سارا
%A کرمی, مرتضی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
%D 2016

[Download]