سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی , 2016-08-25

عنوان : ( بررسی وضعیت ایفای نقش مربیگری عملکرد سرپرستان(مورد: شرکت ایران خودرو خراسان) )

نویسندگان: حمید دانشمند , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه هر سازمانی در جستجوی بهبود ظرفیتهای خود در واکنش به تغییرات محیط است سازمان ها برای تغییر و کسب مزیت رقابتی، ذخیره منابع مالی و مادی، افزایش کیفیت و ترکیب عملیات جدید کار برانگیختهشدهاند. یکی از روشهای نوینی که در سالهای اخیر جهت بهبود عملکرد فردی و سازمانی، توسعه شخصی و حرفهای، افزایش خلاقیت و نوآوری کارکنان، موردتوجه مدیران قرارگرفته مربیگری است. فرایند مربیگری بر اساس رابطه همافزایی بین مدیران و سرپرستان به عنوان مربیان عملکرد و کارکنان است و آن برای بهبود عملکرد، افزایش عزتنفس و افزایش بهره وری طراحی میشود و نتایج آن انگیزش، کارکنان مولد و آماده برای قبول چالش ها و اتخاذ ابتکار عمل است. پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت ایفای نقش مربی گری عملکرد سرپرستان شرکت ایران خودرو خراسان انجام شد. ازلحاظ هدف پژوهش جزء پژوهشهای کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان بخش تولید سالن رنگ شرکت ایران خودرو خراسان شامل 518 نفر است و از این تعداد 243 نفر به روش نمونه گیری سهمیه ای به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد نقشهای مربی گری عملکرد جیلی و جیلی، (2007) است. جهت تعیین روایی از روش روایی محتوایی و جهت تعیین پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از t تک نمونهای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرپرستان شرکت ایران خودرو به ترتیب نقش های ارزیاب عملکرد، آموزش دهنده، استراتژیست و مشاور شغلی را برای زیردستان خود ایفا میکنند.

کلمات کلیدی

, مربیگری عملکرد, نقش های مربیگری عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079101,
author = {دانشمند, حمید and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {بررسی وضعیت ایفای نقش مربیگری عملکرد سرپرستان(مورد: شرکت ایران خودرو خراسان)},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی},
year = {2016},
location = {تربت حدریه, ايران},
keywords = {مربیگری عملکرد، نقش های مربیگری عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت ایفای نقش مربیگری عملکرد سرپرستان(مورد: شرکت ایران خودرو خراسان)
%A دانشمند, حمید
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
%D 2016

[Download]