پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین , 2016-09-15

عنوان : ( تکنولوژی عملکرد انسانی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان )

نویسندگان: نوریه هاشمی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش محوری توسعه حرفه ای موجب اشاعهی فرهنگ و تحول در نظامهای آموزشی و برنامه های آموزشی ودرسی در هزاره سوم گردیده است چنان که از آن میتوان به عنوان شاه کلید توسعه و پیشرفت مدارس یاد کرد. مدارسبه عنوان مراکز ثقل و شکل گیری نوآوری، نو آفرینی، خلاقیت، تدبر و تفکر نیازمند چنین نقش محوری هستند که بابهکارگیری رویکرد سیستمی بتوانند موجب بهسازی سازمان شوند. این رویکرد سیستمی و سیستماتیک در رابطه باعملکرد، در سازمانهای آموزشی میتواند عملکرد افراد را در مراحل معین مورد سنجش و بررسی قرار دهد؛ و ابزار مهمیجهت بهبود عملکرد مدیران و معلمان با در نظر گرفتن مداخلههایی آموزشی و غیر آموزشی باشد. بدین منظور، توسعهکمی و کیفی تکنولوژی عملکرد انسانی میتواند یکی از شاخصهای کیفی جهت توسعه حرفه ای منابع انسانی در آموزش و پرورش محسوب گردد. زیرا ویژگیها و مدلهای تکنولوژی عملکرد انسانی بر ضرورت تغییر معیارها و شاخصهای عملکردی قبل از انجام هر نوع مداخلهی در پیوند سیاستهای مدیریت منابع انسانی با رویکرد های جدید دلالت دارد. دراین میان، توجه به راهبرد های جدید منابع انسانی با تمرکز بر تجزیه و تحلیل عملکرد، تجزیه و تحلیل شکاف، تشخیص علل و انتخاب مداخلهی مناسب دغدغه اصلی مدیران جهت بهبود عملکرد مدارس به شمار میآید. نکته حایز اهمیتاینجاست که با وجود پیچیدگی سازمانهای آموزشی عصر نوین مدیران آموزشی هیچ رویکرد مناسبی را جهت تجزیه وتحلیل عملکرد معلمان در مدارس انتخاب نمیکنند. پژوهش حاضر تلاش میورزد با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با معیار قرار دادن اصول و ویژگیهای تکنولوژی عملکرد انسانی آن را بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان پیشنهاد نماید.

کلمات کلیدی

, عملکرد, تکنولوژی عملکرد انسانی, توسعه حرفه ای معلمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079102,
author = {هاشمی, نوریه and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {تکنولوژی عملکرد انسانی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین},
year = {2016},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {عملکرد، تکنولوژی عملکرد انسانی، توسعه حرفه ای معلمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکنولوژی عملکرد انسانی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان
%A هاشمی, نوریه
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
%D 2016

[Download]