تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک, دوره (2), شماره (2), سال (2021-2) , صفحات (267-279)

عنوان : ( خصوصیات گونه رعنا زیبای زینتی- دارویی (Gaillardia aristata) تحت تاثیر مالچ‌های مختلف در یک منطقه با اقلیم خشک )

نویسندگان: فاطمه کاظمی , منصوره جوزای ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به وضعیت اقلیمی ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است، بررسی روشهای کاهش مصرف آب و بهره‎وری بیشتر از منابع آبی، از مهمترین اولویت‎های پژوهشی می‎باشد. به همین منظور در این تحقیق تأثیر مالچ‎های آلی و غیر آلی بر عملکرد گیاه گلدار رعنازیبا (Gaillardia aristata) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این پژوهش، اثر چهار نوع مالچ چیپس چوب، پوکه معدنی، پلی اتیلن، برگ کاج و عدم استفاده از مالچ به عنوان شاهد بر روی صفات مورفوفیزیولوژیک گونه زینتی-دارویی رعنازیبا بررسی شد. نتایج نشان داد که مالچ بر روی تعداد روز تا گلدهی، دوره گلدهی، قطر گل، ارتفاع گیاه، وزن خشک و تر ریشه و شاخساره، کیفیت بصری، درصد علف هرز، کارایی مصرف آب، شاخص کلروفیل، کلروفیل a و کلروفیل b تأثیر معنی داری داشت. محتوای آب برگ و قطر ساقه تحت تأثیر مالچ قرار نگرفت. نتایج همچنین نشان داد که مالچ پلی‎اتیلن و برگ کاج نسبت به بقیه مالچ‎ها بهترین تأثیر را در اکثر صفات داشت. با توجه به نتایج به دست آمده می‎توان مالچ پلی‎اتیلن و برگ کاج را برای کشت رعنا زیبا رقم آریستاتا در مناطق خشک و نیمه خشک توصیه نمود.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, مالچ, کارایی مصرف آب, گیاه زراعی- دارویی, منظر شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079105,
author = {کاظمی, فاطمه and جوزای, منصوره},
title = {خصوصیات گونه رعنا زیبای زینتی- دارویی (Gaillardia aristata) تحت تاثیر مالچ‌های مختلف در یک منطقه با اقلیم خشک},
journal = {تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک},
year = {2021},
volume = {2},
number = {2},
month = {February},
issn = {2423-611X},
pages = {267--279},
numpages = {12},
keywords = {توسعه پایدار، مالچ، کارایی مصرف آب، گیاه زراعی- دارویی، منظر شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خصوصیات گونه رعنا زیبای زینتی- دارویی (Gaillardia aristata) تحت تاثیر مالچ‌های مختلف در یک منطقه با اقلیم خشک
%A کاظمی, فاطمه
%A جوزای, منصوره
%J تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
%@ 2423-611X
%D 2021

[Download]