سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , 2017-02-02

عنوان : ( کاربست برنامه توسعه فردی جهت توسعه حرفه ای منابع انسانی سازمان )

نویسندگان: مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش محوری توسعه حرفه ای در موفقیت سازمان ها هزاره سوم، موجب شده است تا سازمان ها به دنبال روش هایی برای جلب مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های یادگیری باشند. توسعه منابع انسانی به عنوان مهم ترین منبع رقابتی سازمان ها، نیازمند اتخاذ رویکردی ساختار یافته برای توسعه حرفه ای آنها است. برنامه توسعه فردی ، ابزاری منسجم و موثر برای توسعه منابع انسانی است و در همسو شدن توسعه شایستگی های سازمانی و فردی مورد نیاز کارکنان برای تحقق توسعه حرفه ای آنان کمک می کند. بدین منظور، گسترش اجرای برنامه توسعه فردی می تواند یکی از شاخص های کیفی جهت توسعه حرفه ای کارکنان درسازمان ها محسوب گردد. زیرا از یک سو تناسب برنامه توسعه فردی با ویژگی های تعلیم و تربیت بزرگسالان، کارکنان را تشویق به خودراهبری و احساس مسیولیت برای توسعه حرفه ای خود می کند واز طرف دیگر، به مدیران ارشد و بخش منابع انسانی در ارایه بازخورد بهتر و برنامه ریزی برای فعالیت یادگیری اثربخش ، یاری می دهد. نکته حایز اهمیت اینجاست که با وجود پیچیدگی سازمان های عصر نوین، مدیران منابع انسانی هیچ رویکرد مناسبی را جهت توسعه حرفه ای کارکنان ندارند. پژوهش حاضر تلاش می ورزد با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با معیار قرار دادن اصول و ویژگی های برنامه توسعه فردی، آن را بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای کارکنان پیشنهاد نماید.

کلمات کلیدی

, برنامه توسعه فردی, توسعه حرفه ای منابع انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079107,
author = {کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {کاربست برنامه توسعه فردی جهت توسعه حرفه ای منابع انسانی سازمان},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی},
year = {2017},
location = {شادگان, ايران},
keywords = {برنامه توسعه فردی، توسعه حرفه ای منابع انسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربست برنامه توسعه فردی جهت توسعه حرفه ای منابع انسانی سازمان
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
%D 2017

[Download]