مدل سازی اقتصادی, دوره (13), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (145-170)

عنوان : ( تاثیر ویژگیهای فردی بر انجام فعالیت های خیریه )

نویسندگان: سید حامد حسینی , مصطفی سلیمی فر , سید سعید ملک الساداتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ّهدف مقاله حاضر، بررسی رابطه ویژگیهای فردی با انجام فعالیت خیریه است که به صورت مطالعه موردی در شهر مشهد انجام شده است. شیوه گردآوری اطلاعات در این مطالعه، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری نیز ساکنین شهر مشهد است که با توجه به نامحدود بودن، تعداد 389 نفر از آنها بعنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری با تخصیص متناسب حجم نمونه در مناطق مختلف شهر مشهد انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که زنان بطور میانگین بیش از مردان، تمایل به انجام رفتار خیریه دارند. افراد خانه دار و بازنشسته بیش از افراد شاغل اعم از دولتی و دارای شغل آزاد تمایل به رفتار خیر دارند . افراد دارای مالکیت منزل مسکونی بیش از مستاجرین و افراد ساکن در منزل پدری رفتار خیریه را از خود بروز می دهند. بین سن پاسخگویان و میزان انجام امور خیریه توسط آنها رابطه مستقیم وجود دارد، به طوریکه هرچه سن افراد بالاتر می‌رود گرایش به انجام امور خیریه توسط آنها بیشتر می‌شود. میان هزینه ماهیانه افراد(درآمد) و تعداد اعضای خانواده با انجام فعالیت خیریه رابطه معنی داری برقرار نیست. در نهایت نتیجه بررسی نوع فعالیت خیریه افراد نشان می دهد که شهروندان به ترتیب کمک‌های خیریه خود را به صورت پرداخت نقدی، اهدای کالای نو، اهدای کالای کارکرده، فعالیت اجرایی، مشورت در امور و خرید تجهیزات انجام می‌دهند.

کلمات کلیدی

, اقتصاد خیریه, نوع دوستی, نقش و عوامل روان شناختی و اجتماعی بر تصمیم گیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079116,
author = {حسینی, سید حامد and سلیمی فر, مصطفی and ملک الساداتی, سید سعید},
title = {تاثیر ویژگیهای فردی بر انجام فعالیت های خیریه},
journal = {مدل سازی اقتصادی},
year = {2019},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-9910},
pages = {145--170},
numpages = {25},
keywords = {اقتصاد خیریه- نوع دوستی- نقش و عوامل روان شناختی و اجتماعی بر تصمیم گیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ویژگیهای فردی بر انجام فعالیت های خیریه
%A حسینی, سید حامد
%A سلیمی فر, مصطفی
%A ملک الساداتی, سید سعید
%J مدل سازی اقتصادی
%@ 1735-9910
%D 2019

[Download]