زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (11), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (645-663)

عنوان : ( ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و خصوصیات ژئوتکنیکی افیولیت‌ها (مطالعه موردی: افیولیت‌های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد) )

نویسندگان: سلمه افشار , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنگ‌های اولترامافیک یکی از بخش‌های مهم مجموعه افیولیتی جنوب غرب مشهد می‌باشند که در این مطالعه در دو گروه متا‌پریدوتیت‌ها و متا‌پیروکسنیت‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌ است. پس از تعیین درصد سرپانتینی شدن در مقاطع نازک، آزمایشات ژئوتکنیکی بر روی نمونه‌های جمع‌آوری شده انجام شده و رفتار سنگ‌ها مقایسه گردیده است. نتایج بیانگر ارتباط نزدیک میان فرآیند سرپانتینی شدن و مقاومت تک محوری در سنگ‌های اولترامافیک منطقه می‌باشد. به ‌طوری ‌که در درجه سرپانتینیتی متوسط در نمونه‌هایی که 25 تا40% سرپانتینی شده‌اند درجه مقاومت بسیار سخت (MPa250-100)، 40 تا60% سرپانتینی شده مقاومت سخت (MPa100-50)،60 تا 75% سرپانتین مقاومت نسبتاً سخت (MPa50-25) و در درجه سرپانتینیتی شدید با شدت 75 تا 95% مقاومت ضعیف ( MPa25-5) مشاهده می شود. مطابق این تحقیق به دلیل درجات مختلف سرپانتینی شدن احتمال وقوع لغزش، ناپایداری و یا ریزش ترانشه در این سنگ‌ها زیاد می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سرپانتینی شدن, مقاومت فشاری تک محوری, خصوصیات ژئوتکنیکی, افیولیت های پالئوتتیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079120,
author = {افشار, سلمه and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و خصوصیات ژئوتکنیکی افیولیت‌ها (مطالعه موردی: افیولیت‌های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد)},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2019},
volume = {11},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-7306},
pages = {645--663},
numpages = {18},
keywords = {سرپانتینی شدن، مقاومت فشاری تک محوری، خصوصیات ژئوتکنیکی، افیولیت های پالئوتتیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و خصوصیات ژئوتکنیکی افیولیت‌ها (مطالعه موردی: افیولیت‌های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد)
%A افشار, سلمه
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2019

[Download]