آموزه های نوین کلامی, دوره (2), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (89-117)

عنوان : ( عدم تناهی عالم طبیعت و نسبت آن با عدم تناهی خداوند )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , نجمه السادات توکّلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عالم طبیعت، ضرورتاً نامتناهی است و نسبت تناهی به آن محال است، زیرا در آن ‌صورت به وجود عدم مطلق و محض، یعنی تناقض می‌رسیم. از طرف دیگر عالم جسمانی، چون ظاهر عوالم مجرّد و حکایت‎گر آن‎هاست، باید همانند آن‎ها نامتناهی باشد و بر اساس بساطت و وحدت تشکیکی وجود، مرتبۀ نازل و مظهرِ حقیقت وجود است، پس عالم طبیعت ضرورتاً نامتناهی است و این امر با مخلوق بودن آن منافاتی ندارد. نظریۀ مخالف این مدعا، تناهی ابعاد جسم و عالم جسمانی است که دلایل آن مخدوش و نوعی مغالطه می‎باشد. فرض قِدم زمانی کلّ عالم، به‎ معنای خاص نیز، با توجّه به حدوث زمانی تک تک موجودات طبیعی، قابل قبول است و می‎توان تا حدّی مشکل وجود موجودات متناهی در جهانی نامتناهی را قابل حل دانست.

کلمات کلیدی

عالم طبیعت؛ نامتناهی؛ وحدت وجود؛ جسم؛ زمان؛ حدوث و قِدم زمانی؛ مکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079122,
author = {حسینی, سیدمرتضی and توکّلی, نجمه السادات},
title = {عدم تناهی عالم طبیعت و نسبت آن با عدم تناهی خداوند},
journal = {آموزه های نوین کلامی},
year = {2019},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2676-4466},
pages = {89--117},
numpages = {28},
keywords = {عالم طبیعت؛ نامتناهی؛ وحدت وجود؛ جسم؛ زمان؛ حدوث و قِدم زمانی؛ مکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عدم تناهی عالم طبیعت و نسبت آن با عدم تناهی خداوند
%A حسینی, سیدمرتضی
%A توکّلی, نجمه السادات
%J آموزه های نوین کلامی
%@ 2676-4466
%D 2019

[Download]