مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند, دوره (8), شماره (32), سال (2020-8) , صفحات (147-180)

عنوان : ( اثربخشی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، ناشی از تأثیر ابعاد تئوری نهادی بر رفتار سازمانی کارکنان )

نویسندگان: نگار کدخدا , سیدامین حسینی سنو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به امنیت سیستم های اطلاعاتی(ISS ) به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در سازمان ها و بخصوص شهرداری ها پرداخته است. امروزه نقض های امنیت اطلاعات به جای استثنا تبدیل به هنجار شده است و امنیت سیستم اطلاعات تنها زمانی میتواند محقق شود که کارکنان به طور کامل این مفهوم را از طریق تغییر رفتار خود در مطابقت با فن آوری های پیشرفته امنیت سیستم اطلاعات بپذیرند. مدل این تحقیق در همین راستا بر مبنای تئوری نهادی ایجاد شده است. این مدل دو مسیر شامل رفتارهای شهروندی سازمانی(OCB ) و رفتار ضدشهروند سازمانی(CWB ) را در فرآیند بدعت گذاری امنیت سیستم اطلاعاتی معرفی کرده است. این پژوهش همچنین تاثیر فرهنگ نوآورانه را بر فرآیند امنیت سیستم اطلاعات مورد سنجش قرار داده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد می باشد و ابزار جمع آوری داده پرسشنامه بوده است. داده ها عمدتا از مدل تحقیق پیشنهادی پشتیبانی می کنند و نتایج حاکی از کاربرد تئوری نهادی در توضیح اثرگذاری فرآیند نهادینه سازی تغییرات امنیت سیستم اطلاعات بر فرهنگ نوآورانه ی سازمان، مشروعیت و پذیرش آن تغییرات و افزایش رفتار شهروندی سازمانی(کاهش رفتار ضدشهروندی) در کارکنان می شود؛ که این فرآیند در نهایت منجر به افزایش اثربخشی امنیت سیستم اطلاعات میشود.

کلمات کلیدی

, امنیت سیستم های اطلاعات, شهرداری, مشروعیت, بدبینی سازمانی, فرهنگ نوآورانه, رفتار شهروندی سازمانی, رفتار ضدشهروندی, اثربخشی امنیت سیستم های اطلاعاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079135,
author = {کدخدا, نگار and حسینی سنو, سیدامین},
title = {اثربخشی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، ناشی از تأثیر ابعاد تئوری نهادی بر رفتار سازمانی کارکنان},
journal = {مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند},
year = {2020},
volume = {8},
number = {32},
month = {August},
issn = {1735-112x},
pages = {147--180},
numpages = {33},
keywords = {امنیت سیستم های اطلاعات، شهرداری، مشروعیت، بدبینی سازمانی، فرهنگ نوآورانه، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار ضدشهروندی، اثربخشی امنیت سیستم های اطلاعاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، ناشی از تأثیر ابعاد تئوری نهادی بر رفتار سازمانی کارکنان
%A کدخدا, نگار
%A حسینی سنو, سیدامین
%J مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
%@ 1735-112x
%D 2020

[Download]