مدیریت ورزشی, دوره (10), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (239-255)

عنوان : ( الویت بندی موانع حمایت شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه های فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) )

نویسندگان: سیدمحمدجواد رضوی , مهدی طالب پور , کیانوش شجیع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش اولویت‌بندی موانع حمایت شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه‌های فوتبال بود. این پژوهش از نوع کاربردی است و به شیوۀ پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل اعضای هیأت مدیرۀ 65 شرکت کاشی و سرامیک استان یزد به تعداد 352 نفر بودند. حجم نمونۀ آماری با توجه به جدول کرجسی و مورگان 176 نفر برآورد شد. موانع حمایت از باشگاه‌های فوتبال به‌صورت مصاحبه از نمونۀ آماری شناسایی و سپس داده‌ها به‌صورت کمی با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته جمع‌آوری شد. پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط ده نفر از استادان مدیریت ورزشی ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (87/0=α) به‌دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در این مطالعه، در وهلۀ اول موانع حمایت شرکت‌های کاشی استان یزد از باشگاه‌های فوتبال شناسایی و سپس بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) رتبه‌بندی شدند. نتایج رتبه‌بندی، نشان داد که سه علت اصلی عدم حمایت شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه‌های فوتبال به‌ترتیب موانع دولتی(6 مانع)، موانع مالی(5 مانع) و موانع مدیریتی(6 مانع) بودند. بنابراین توجه به موانع موجود می‌تواند برای تحقق امر حمایت از باشگاه‌های فوتبال بسیار مفید باشد.

کلمات کلیدی

باشگاه حمایت ورزشی فوتبال موانع حامی AHP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079155,
author = {رضوی, سیدمحمدجواد and طالب پور, مهدی and شجیع, کیانوش},
title = {الویت بندی موانع حمایت شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه های فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)},
journal = {مدیریت ورزشی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-9341},
pages = {239--255},
numpages = {16},
keywords = {باشگاه حمایت ورزشی فوتبال موانع حامی AHP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الویت بندی موانع حمایت شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه های فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
%A رضوی, سیدمحمدجواد
%A طالب پور, مهدی
%A شجیع, کیانوش
%J مدیریت ورزشی
%@ 2008-9341
%D 2018

[Download]