آبیاری و زهکشی ایران, دوره (6), شماره (13), سال (2020-2) , صفحات (1794-1805)

عنوان : ( بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی Mentha) piperita L.) )

نویسندگان: مریم سادات حاج میرزائی , حسین انصاری , سیدمجید هاشمی نیا , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عناع فلفلی از جمله گیاهان دارویی و معطری است که مصارف دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی فراوانی دارد. یکی از خواص بارز آن خواص ضد میکروبی آن است. به منظور ارزیابی تاثیر کود آلی و سطوح مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشدی گیاه نعناع فلفلی، آزمایشی در شرایط گلخانه ای در بهار سال ۱۳۹۷ در محیط گلخانه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار روی نعناع فلفلی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمارهای آبیاری در ۴ سطح (۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد نیاز آبی گیاه) و ۴ سطح کود آلی (کود گاوی در ۲ سطح (۵ و ۱۰ تن در هکتار) و کود مرغی در ۲ سطح (۲۰ و ۷۰ گرم در لیتر)) بوده که در مراحل مختلف رشد گیاه نعناع فلفلی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که اثر متقابل سطوح آبیاری و کودی بر خصوصیات مورفولوژیک نعناع فلفلی مانند ارتفاع گیاه و قطر ساقه معنی دار نبودند و بر روی وزن تر برگ، وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه (در سطح ۰۱/۰) بسیار معنی دار بود. که میتوان نتیجه گرفت که بیشترین میزان آبیاری و میزان کود گاوی و مرغی باعث افزایش وزن تر برگ شده و میزان کود آلی تاثیری بر روی وزن تر و خشک ریشه نداشته است. اثر متقابل سطوح آبیاری و کودی بر خصوصیات فیزیولوژیک نعناع فلفلی مانند هدایت روزنه ای، محتوی نسبی آب برگ و نشت الکترولیت معنی دار نبودند و روی کلروفیل a، کلروفیل bو کلروفیل کل در سطح ۰۱/۰ بسیار معنی دار بود که کمترین میزان آبیاری و بیشترین میزان کود مرغی باعث افزایش کلروفیل a و کمترین میزان آبیاری و کمترین میزان کود آلی باعث افزایش کلروفیل bو کلروفیل کل شده و بر روی شاخص کلروفیل برگ(عدد اسپد کلروفیل) در سطح ۰۵/۰ معنی دار بود که کمترین میزان آبیاری و بیشترین میزان کود آلی باعث افزایش شاخص کلروفیل برگ شده است. میتوان نتیجه گرفت که نعناع فلفلی به سطوح مختلف آبیاری حساس تر بوده و سطوح کودی تاثیر مثبتی بر عملکرد نعناع فلفلی نداشته است و در بین کودهای آلی اثر کود مرغی به دلیل داشتن نیتروژن از کود گاوی بیشتر بوده است.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, کودی, نعناع فلفلی, هدایت روزنه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079185,
author = {حاج میرزائی, مریم سادات and انصاری, حسین and هاشمی نیا, سیدمجید and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی Mentha) piperita L.)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2020},
volume = {6},
number = {13},
month = {February},
issn = {2008-7942},
pages = {1794--1805},
numpages = {11},
keywords = {تنش خشکی، کودی، نعناع فلفلی، هدایت روزنه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی Mentha) piperita L.)
%A حاج میرزائی, مریم سادات
%A انصاری, حسین
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%A عزیزی ارانی, مجید
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2020

[Download]