چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی , 2019-04-24

عنوان : ( بررسی رابطه استراتژی تولید سبز و عملکرد سازمانی با نقش واسط استراتژی های رقابتی در صنایع صادراتی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , فرشاد قادری خشندرق , قاسم اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه داشتن دید استراتژیک به صادرات به عامل بسیار مهمی برای دوام و بقای سازمانها وهم چنین رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است. مدیریت تولید نیز همراستا با این جریان نگاه خود استراتژیک به این موضوع دارد. مدیریت تولید سبز به عنوان شاخه ای از مدیریت صنعتی، موضوعی نوین و جدید در رشته مدیریت صنعتی است که بر هدف پایداری زیست محیطی تاکید دارد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، و از حیث روش پیمایشی و با استفاده از الگوی مدل یابی معادله ساختاری است. مورد مطالعه این تحقیق تعداد 175 شرکت صادرکننده در شهر مشهد، که طی پنج سال گذشته صادرات داشته اند، به عنوان بخشی از گروه سازمان های صادرکننده به صورت تصادفی انتخاب گردید. بر اساس یافته ها و نتایج به دست آمده استراتژی تولید سبز بر استراتژی رقابتی تمایز و رهبری هزینه تاثیر مثبت و معنی داری دارد و نقش میانجیگری استراتژی رقابتی تمایز و استراتژی رقابتی رهبری هزینه در رابطه میان استراتژی تولید سبز و عملکرد صادراتی سازمانها مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, استراتژی تولید سبز, استراتژی تمایز, استراتژی رهبری هزینه, عملکرد صادراتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079188,
author = {رحیم نیا , فریبرز and قادری خشندرق, فرشاد and اسلامی, قاسم},
title = {بررسی رابطه استراتژی تولید سبز و عملکرد سازمانی با نقش واسط استراتژی های رقابتی در صنایع صادراتی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی},
year = {2019},
location = {یزد, ايران},
keywords = {استراتژی تولید سبز، استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه، عملکرد صادراتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه استراتژی تولید سبز و عملکرد سازمانی با نقش واسط استراتژی های رقابتی در صنایع صادراتی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A قادری خشندرق, فرشاد
%A اسلامی, قاسم
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
%D 2019

[Download]