به زراعی کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2020-4) , صفحات (149-163)

عنوان : ( همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیمهای مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشر روی پایه های مختلف )

نویسندگان: طاهره پروانه , بهرام عابدی , غلامحسین داوری نژاد , ابراهیم گنجی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی نقش پایه های درختان میوه بر مقدار عناصر غذایی موجود در برگ های دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و تعین همبستگی عناصر غذایی با انواع متابولیت های ثانویه، این پژوهش در باغ تحقیقاتی بخش علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد طی سالهای 1394 تا 1397 انجام شد. پایه های مورد استفاده دو پایه پاکوتاه m9 و B9 و یک پایه کلونی سیب تو سرخ بکران بودند که بصورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایشی بلوک کامل تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که پایه بر مقدار نیتروژن و فسفر موجود در برگ دو ژنوتیپ سیب تو سرخ و رقم رد دلیشز و فاکتور های پایه، پیوندک و بر همکنش پایه و پیوندک بر مقدار پتاسیم، آهن، کلسیم و روی در نمونه های برگ تیمار ها تاثیر معنی داری داشتند. تاثیر پایه B9 بر مقدار تمامی عناصر برگ در همه تیمار ها منفی و تاثیر پایه M9 در تمامی موارد مثبت ارزیابی شد.فعالیت آنزیم pal با عنصر نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، آهن و روی همبستگی مثبت معنی داری داشت. سنتز انتو سیانین نیز با مقدار نیتروژن همبستگی مثبت نشان داد.مقدار عناصر پتاسیم، کلسیم، آهن همبستگی بالایی با فعالیت آنزیم UPGT داشتند. مقدار فلاونوءید کل با عناصر کلسیم و روی همبستگی معنی داری نشان داد که این تاثیرات را می توان به دلیل مشارکت تعدادی از این عناصر غذایی به عنوان کوفاکتور در فعالیت آنزیم ها و یا پیش ماده های ترکیبات منلی و متابولیت های ثانویه دانست.

کلمات کلیدی

, انتوسیانین, پایه های سیب, سیب تو سرخ بکران, فنیل آلانین آمونیولیاز, متابولیت های ثانویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079203,
author = {پروانه, طاهره and عابدی, بهرام and داوری نژاد, غلامحسین and ابراهیم گنجی مقدم},
title = {همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیمهای مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشر روی پایه های مختلف},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2020},
volume = {22},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-8337},
pages = {149--163},
numpages = {14},
keywords = {انتوسیانین، پایه های سیب، سیب تو سرخ بکران، فنیل آلانین آمونیولیاز، متابولیت های ثانویه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیمهای مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشر روی پایه های مختلف
%A پروانه, طاهره
%A عابدی, بهرام
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A ابراهیم گنجی مقدم
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2020

[Download]