Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (11), شماره (1), سال (2020-4) , صفحات (53-80)

عنوان : ( زیرنویس ناشنوایان و کم‌شنوایان در ایران: راهکارهای متنی زیرنویس درون‌زبانی فارسی )

نویسندگان: فرزانه شکوهمند , مسعود خوش سلیقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نمایش فیلم‌ با زیرنویس نا/کم‌شنوایان یکی از اقداماتی است که اخیرا در برخی از سینماهای ایران به منظور دسترسی همگان به رسانه صورت گرفته است. به دلیل اهمیت روزافزون دسترسی به رسانه، پژوهشگران حوزۀ ترجمۀ دیداری شنیداری در دو دهۀ اخیر به بررسی کیفیت زیرنویس‌نا/کم‌شنوایان پرداخته‌اند تا این نوع زیرنویس‌ها را به نیازها و انتظارات مخاطبان نزدیک‌تر نمایند. این پژوهش هدف دارد راهکارهای متنی را در یکی از زیرنویس‌های فارسی نا/کم‌شنوایان شناسایی کند و آن‌ها را بر مبنای استانداردهای بدست‌آمده از مطالعات این حوزه مورد ارزیابی قرار دهد. به این منظور، ابتدا مهارت‌ خواندن نا/کم‌شنوایان را توصیف می‌کند تا ضرورت اعمال راهکارهای متنی روشن گردد. سپس، راهکارهای متنی پیشنهاد‌شده از سوی صاحب‌نظران حوزۀ زیرنویس نا/کم‌شنوایان را توضیح می‌دهد. در پایان، یکی از زیرنویس‌های فارسی نا/کم‌شنوایان را با گفت‌وگوهای اصلی فیلم مقایسه می‌کند تا راهکارهای متنی به‌کاررفته در زیرنویس شناسایی شوند. مقایسۀ راهکارهای به‌کاررفته در زیرنویس فارسی با آنچه در مطالعات زیرنویس‌ نا/کم‌شنوایان آمده نشان می‌دهد راهکارهای متنی به‌کاررفته در این زیرنویس از اصول و قواعد زیرنویس درون‌زبانی نا/کم‌شنوایان چندان پیروی نمی‌کنند و احتمال می‌رود زیرنویس پاسخگوی انتظارات مخاطبان نباشد.

کلمات کلیدی

, دسترسی, زیرنویس نا/کم‌شنوایان, زیرنویس درون‌زبانی فارسی, راهکارهای متنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079212,
author = {شکوهمند, فرزانه and خوش سلیقه, مسعود},
title = {زیرنویس ناشنوایان و کم‌شنوایان در ایران: راهکارهای متنی زیرنویس درون‌زبانی فارسی},
journal = {Language Related Research- جستارهای زبانی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {1},
month = {April},
issn = {2322-3081},
pages = {53--80},
numpages = {27},
keywords = {دسترسی، زیرنویس نا/کم‌شنوایان، زیرنویس درون‌زبانی فارسی، راهکارهای متنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیرنویس ناشنوایان و کم‌شنوایان در ایران: راهکارهای متنی زیرنویس درون‌زبانی فارسی
%A شکوهمند, فرزانه
%A خوش سلیقه, مسعود
%J Language Related Research- جستارهای زبانی
%@ 2322-3081
%D 2020

[Download]