حکمت معاصر, دوره (10), شماره (2), سال (2020-3) , صفحات (47-77)

عنوان : ( تبیین رابطه مزاج واخلاق، کارکرد اخلاقی عقل در فلسفه ملاصدرا )

نویسندگان: ملیحه خدابنده بایگی , سیدمرتضی حسینی , جعفر مروارید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گاه وجودی ملاصدرا به بحث مزاج، تئوری خاص وی در مسئله حدوث جسمانی نفس، نگرش ویژه او در رابطه نفس و بدن و همچنین مقوله طلایی حکمت متعالیه که حرکت جوهری می­باشد، همگی در کنار یکدیگر، اضلاع و ابعاد هندسه­ای منظم را تبیین و تنقیح می­نمایند که به راوی حکمت عملی، اجازه گام برداشتن در عرصه اخلاق را آ­ن­هم در صحنه جسم و جسمانیت می­دهد تا بتواند حکم به حضور گزاره­های اخلاقی را در نحوه تغذیه، تنمیه، تولید مثل و تفکر انسان، صادر کند. لذا نگارنده در این نوشتار، کوشیده است که نظریه­ای را در خصوص ترابط مزاج و اخلاق، ترسیم و تصویر نماید که مطابق با فحوای آن، اگر هویّت ابتدایی انسان در قالب نطفه و مزاج جسمانی با اعتدال و در شرایط مطلوب و معتدل، منعقد گردد، آنگاه است که اثرات، نتایج و لوازم آن را به وضوح و عیان در حالات روحی و اوصاف اخلاقی او دیده و شاهد و ناظر بر انسانی خواهیم بود که صدر تا ذیل شئونات او را؛ عدالت، نزاکت، نزاهت ، قداست، عقلانیت و معنویت تشکیل می­دهد.

کلمات کلیدی

مزاج؛ اخلاق؛ حدوث جسمانی؛ حرکت جوهری؛ ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079214,
author = {خدابنده بایگی, ملیحه and حسینی, سیدمرتضی and مروارید, جعفر},
title = {تبیین رابطه مزاج واخلاق، کارکرد اخلاقی عقل در فلسفه ملاصدرا},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2020},
volume = {10},
number = {2},
month = {March},
issn = {2383-0689},
pages = {47--77},
numpages = {30},
keywords = {مزاج؛ اخلاق؛ حدوث جسمانی؛ حرکت جوهری؛ ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین رابطه مزاج واخلاق، کارکرد اخلاقی عقل در فلسفه ملاصدرا
%A خدابنده بایگی, ملیحه
%A حسینی, سیدمرتضی
%A مروارید, جعفر
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2020

[Download]