بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (1), سال (2018-10) , صفحات (349-364)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ‌های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل‌شده )

نویسندگان: عبداله سلطان احمدی , احمد نظامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فستوکا (Festuca sp.) یک گونه پرکاربرد و با اهمیت جهت مراتع، تعلیف دام و فضای سبز شهری است. اکوتیپ‌های متعددی از این گونه در ایران رشد می‌کنند و برای موفقیت در کشت و رشد مناسب آنها در مناطق تحت تنش، اطلاعات کمی در دسترس می‌باشد. زمستان‌های سرد از جمله ویژگی‌های مناطق معتدله در ایران است. از این رو، انتخاب اکوتیپ های متحمل به سرمای فستوکا جهت کشت در این مناطق ضروری است. به این منظور، آزمایشی با هدف ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل‌شده به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو شرایط مزرعه و کنترل شده در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 انجام شد. در مزرعه عامل اصلی دو تاریخ کاشت پاییزه (15مهرماه و 15 آبان ماه) و عامل فرعی شامل 23 اکوتیپ جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران بود و در شرایط کنترل‌شده اکوتیپ‌های فتان کشت شده در زمان‌های مشابه با مزرعه در معرض چهار دمای شاهد (دمای محیط طبیعی)، 14-، 17- و 20- درجه سانتی گراد) قرار گرفتند. نتایج آزمایش مزرعه ای نشان داد که اثر متقابل تاریخ کاشت × اکوتیپ بر روز تا سبزشدن، درصد بقاء، عملکرد دانه و زیست توده معنی‌‎دار بود. درصد بقاء اغلب اکوتیپ‌ها در کشت دوم بیشتر از کشت اول بود، با وجود این در اکثر اکوتیپ‌های با تأخیر در کشت، روز تا سبزشدن، عملکرد دانه و زیست‌توده کاهش داشت. درشرایط کنترل‌شده، اثر تاریخ کاشت × اکوتیپ بر درصد بقاء، سطح سبز و وزن خشک بوته معنی‌‎دار بود. با تأخیر در کشت، درصد بقاء در اغلب اکوتیپ‌ها به طور معنی‌‎داری افزایش یافت. تأخیر در کاشت، سبب کاهش وزن خشک در 52 درصد اکوتیپ‌ها شد. در هر دو شرایط مزرعه و کنترل‌شده اکوتیپ‌های اصفهان-ایستگاه قزوه 1375، بروجن، داران، داران-دامنه، گندمان-سناجان، مشهد، ساری، گلستان و قوچان-سیدآباد از نظر درصد بقاء، وزن خشک و عملکرد نسبت به سایر اکوتیپ‌ها دارای برتری معنی‌‎داری بودند و متحمل ترین اکوتیپ ها معرفی شدند.

کلمات کلیدی

, ارتفاع, تاریخ کاشت, درصد بقاء, سطح سبز, عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079226,
author = {سلطان احمدی, عبداله and نظامی, احمد and کافی, محمد and خزاعی, حمیدرضا},
title = {ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ‌های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل‌شده},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2018},
volume = {11},
number = {1},
month = {October},
issn = {2008-7713},
pages = {349--364},
numpages = {15},
keywords = {ارتفاع، تاریخ کاشت، درصد بقاء، سطح سبز، عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ‌های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل‌شده
%A سلطان احمدی, عبداله
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2018

[Download]