جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (8), شماره (30), سال (2019-7) , صفحات (61-73)

عنوان : ( بررسی ویژگی های مورفوسکوپی و گرانولومتری رسوبات نبکا منطقه شهداد کرمان )

نویسندگان: امید نخعی , عادل سپهر , علیرضا راشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، به بررسی ویژگی­های مورفوسکوپی و گرانولومتری رسوبات نبکا در منطقه شهداد کرمان پرداخته شده است. رسوبات نبکا که حاصل ترسیب رسوبات بادی در پای بوته­های گیاهی در مسیر حمل رسوبات بادی است، می­تواند شاخصی خوب در بازسازی تحولات محیطی باشد. این پژوهش در سطوح تراکمی بیابان لوت در منطقه شهداد صورت گرفت. در ابتدا با توجه به حجم رسوبات و ارتفاع نبکا، نبکا شاخص انتخاب شد. سپس در یک پروفیل طولی در فواصل نیم­متری نمونه­برداری با کمک دستگاه مغزی­گیر صورت گرفت. مجوعا ده نمونه رسوب از عمق 10 سانتی متری برداشت و جهت اندازه­گیری ویژگی­های گرانولومتری، مورفوسکوپی و خصوصییات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شدند. میانگین جورشدگی ذرات 29/1 می­باشد، عمده نمونه­ها دارای جورشدگی نسبتاً خوبی هستند. کج­شدگی ذرات در محدوده 16/0 تا 82/0 می­باشد که نزدیک به طبقه سوم یعنی متقارن است. میانگین کشیدگی نمونه­ها 74/1 می­باشد که نشان می­دهد کشیدگی وضعیت منحنی در طبقۀ کشیده تا بسیار کشیده می­باشد. طبق نتایج بدست آمده pH نمونه­ها کمی به سمت قلیایت است. با توجه به EC اندازه­گیری شده مشخص شد که نمونه­های زیرین دارای شوری بیشتری نسبت به نمونه­های سطحی می­باشند. تصویربرداری توسط میکروسکوپ پلاریزان انجام شد. وضعیت مورفوسکوپی دانه­ها نشان­­دهنده عوامل تخریب و همچینن بیانگر فاصله منطقه برداشت و رسوب­گذاری بود. نتایج نشان داد که اکثر ذرات دارای قطر کمتر از 200 میکرون می­باشند که با توجه به رابطه بین مسافت حمل توسط باد و قطر ذرات، منطقه برداشت در فاصله­ای حدود 50-20 کیلومتری قرار دارد

کلمات کلیدی

, نبکا, گرانولومتری, مورفوسکوپی, شهداد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079227,
author = {نخعی, امید and سپهر, عادل and راشکی, علیرضا},
title = {بررسی ویژگی های مورفوسکوپی و گرانولومتری رسوبات نبکا منطقه شهداد کرمان},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2019},
volume = {8},
number = {30},
month = {July},
issn = {2322-1682},
pages = {61--73},
numpages = {12},
keywords = {نبکا; گرانولومتری; مورفوسکوپی; شهداد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگی های مورفوسکوپی و گرانولومتری رسوبات نبکا منطقه شهداد کرمان
%A نخعی, امید
%A سپهر, عادل
%A راشکی, علیرضا
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2019

[Download]