تحقیقات تولیدات دامی, دوره (8), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (79-90)

عنوان : ( اثر آنزیم‏های فیتاز نوترکیب باکتریایی و قارچی به همراه نمونه تجاری بر عملکرد، غلظت کلسیم و فسفر استخوان و سرم خون در جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: مهدی کسرایی , ریحانه سریری , علیرضا حسابی نامقی , محمدرضا نصیری , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثر افزودن آنزیم‏های فیتاز نوترکیب باکتریایی و قارچی با نمونه تجاری بر عملکرد، فراسنجه‏های رشد و غلظت کلسیم و فسفر با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل تیمار اول: جیره پایه (بدون آنزیم)، تیمار دوم: جیره پایه همراه با آنزیم فیتاز ناتافوس، تیمار سوم: جیره پایه همراه با آنزیم تولیدی باسیلوس سابتلیس، تیمار چهارم: جیره پایه همراه با آنزیم تولیدی اشرشیاکلی و تیمار پنجم: جیره پایه همراه با آنزیم تولیدی قارچ آسپرژیلوس نایجر بودند. نتایج نشان داد که افزودن آنزیم به جیره‏ها سبب کاهش خوراک مصرفی در دوره رشد، پایانی و کل دوره شد (05/0>P). افزودن آنزیم فیتاز به جیره‏ها سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک در تمامی دوره‏ها شد (05/0>P). سن و وزن در نقطه عطف تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت (05/0>P). بیشترین غلظت فسفر خون در 21 روزگی متعلق به گروه مصرف­کننده آنزیم تجاری بود (05/0>P). میزان فسفر و درصد خاکستر استخوان به طور معنی‏داری تحت تاثیر آنزیم‏های مصرفی قرار گرفت (05/0>P). در کل افزودن آنزیم فیتاز به جیره‏ها سبب بهبود ضریب تبدیل و کاهش مصرف خوراک نسبت به تیمار شاهد شد و اختلافی بین آنزیم تجاری و آنزیم‏های تولیدی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

آنزیم فیتاز جوجه گوشتی عملکرد رشد غلظت کلسیم و فسفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079233,
author = {مهدی کسرایی and ریحانه سریری and علیرضا حسابی نامقی and نصیری, محمدرضا and آسوده, احمد},
title = {اثر آنزیم‏های فیتاز نوترکیب باکتریایی و قارچی به همراه نمونه تجاری بر عملکرد، غلظت کلسیم و فسفر استخوان و سرم خون در جوجه‌های گوشتی},
journal = {تحقیقات تولیدات دامی},
year = {2020},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {2252-0872},
pages = {79--90},
numpages = {11},
keywords = {آنزیم فیتاز جوجه گوشتی عملکرد رشد غلظت کلسیم و فسفر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آنزیم‏های فیتاز نوترکیب باکتریایی و قارچی به همراه نمونه تجاری بر عملکرد، غلظت کلسیم و فسفر استخوان و سرم خون در جوجه‌های گوشتی
%A مهدی کسرایی
%A ریحانه سریری
%A علیرضا حسابی نامقی
%A نصیری, محمدرضا
%A آسوده, احمد
%J تحقیقات تولیدات دامی
%@ 2252-0872
%D 2020

[Download]