بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (1437-1448)

عنوان : ( نقش اصلاح‌کننده های خاک های آهکی بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) )

فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور تأثیر گوگرد و باکتری‌های اکسید‌کننده گوگردی بر میزان مصرف فسفر و تأثیر آن بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. این مطالعه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار طراحی شد. چهار اصلاح‌کننده خاک آهکی (شاهد، ورمی‌کمپوست + باکتری تیوباسیلوس، گوگرد + باکتری تیوباسیلوس و ورمی‌کمپوست + گوگرد + باکتری تیوباسیلوس) و سه سطح کاربرد فسفر (صفر، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار) به‌ترتیب به‌عنوان عامل اول و دوم آزمایش انتخاب شدند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ و وزن خشک بوته سیاهدانه در مرحله گل‌دهی به‌طور معنی­دار تحت تأثیر اثر متقابل مقدار فسفر و اصلاح‌کننده­های خاک قرار گرفتند. هم‌چنین اثر متقابل ذکر شده بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک سیاهدانه معنی‌دار بود. در شرایط عدم کاربرد فسفر، نقش تیمار گوگرد + باکتری تیوباسیلوس در افزایش معنی­دار عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک سیاهدانه بیش از کاربرد 30 و 60 کیلوگرم در هکتار فسفر به تنهایی بود. کاربرد ورمی‌کمپوست + باکتری تیوباسیلوس به تنهایی و یا همراه با گوگرد بیش‌ترین تأثیر معنی­دار را در افزایش عملکرد دانه و بیولوژیک سیاهدانه داشت. به‌طوری‌که در نتیجه کاربرد تیمار ورمی‌کمپوست + باکتری تیوباسیلوس و نیز تیمار ورمی‌کمپوست + گوگرد + باکتری تیوباسیلوس، عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد به‌ترتیب تا 3/63 و 4/84 درصد افزایش یافت. در خاک­های آهکی، اکسیداسیون بیولوژیکی گوگرد به تنهایی و یا همراه با کود ورمی‌کمپوست می­تواند به راهکاری مناسب جهت فراهمی بیش‌تر فسفر در خاک و افزایش عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه مطرح باشد.

کلمات کلیدی

, باکتری تیوباسیلوس, درصد اسانس, درصد روغن, گوگرد, ورمی‌کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079238,
author = {},
title = {نقش اصلاح‌کننده های خاک های آهکی بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2020},
volume = {11},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7713},
pages = {1437--1448},
numpages = {11},
keywords = {باکتری تیوباسیلوس; درصد اسانس; درصد روغن; گوگرد; ورمی‌کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش اصلاح‌کننده های خاک های آهکی بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.)
%A
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2020

[Download]