برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (9), شماره (36), سال (2020-1) , صفحات (83-106)

عنوان : ( تأثیر سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی ساکنان جنوب استان فارس )

نویسندگان: محبوبه نامدار , علی اکبر عنابستانی , محمدرحیم رهنماء , سعیدرضا اکبریان رونیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین‌المللی را می‌توان به عنوان یکی از بزرگترین و پایدارترین ابعاد مالی و سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه دانست، که با هدایت و بکارگیری صحیح آن در سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، کالبدی و غیره می‌تواند تاثیر بسزایی در پیشرفت توسعه و ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی ساکنان مناطق مبدا به همراه داشته باشد. تحقیق حاضر، که با هدف بررسی و تحلیل اثرات سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین المللی نیروی کار بر کیفیت زندگی ساکنان مناطقی از جنوب استان فارس صورت گرفته است، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی بهره گرفته شده است. در همین راستا پرسشنامه‌هایی در قالب 4 شاخص بر اساس طیف لیکرت تنظیم و به صورت تصادفی بین شهروندان توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 18141 خانوار می باشند که در قالب 17روستا و 3 شهر منطقه پراکنده می باشند، که از این تعداد خانوار بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 314 خانوار انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از روش آمار توصبفی و تحلیلی از جمله آزمون‌های تی تک نمونه ای، پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر انجام گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین سرمایه های ارسالی مهاجران و کیفیت زندگی ساکنان منطقه رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان می‌دهد که سرمایه های ارسالی مهاجران با ابعاد کیفیت زندگی با ضریب 830/0 دارای رابطه‌ای مثبت با شدتی قوی می‌باشد و شاخص فرصت های شغلی و درآمدی با ضریب تاثیر573/. بیشترین میزان اثر را بر ارتقای شاخص های کیفیت زندگی دارد.

کلمات کلیدی

, سرمایه‌های ارسالی, مهاجران بین‌المللی, کیفیت زندگی, نیروی کار, جنوب استان فارس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079254,
author = {نامدار, محبوبه and عنابستانی, علی اکبر and رهنماء, محمدرحیم and سعیدرضا اکبریان رونیزی},
title = {تأثیر سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی ساکنان جنوب استان فارس},
journal = {برنامه ریزی منطقه‌ای},
year = {2020},
volume = {9},
number = {36},
month = {January},
issn = {2251-6735},
pages = {83--106},
numpages = {23},
keywords = {سرمایه‌های ارسالی، مهاجران بین‌المللی، کیفیت زندگی، نیروی کار، جنوب استان فارس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی ساکنان جنوب استان فارس
%A نامدار, محبوبه
%A عنابستانی, علی اکبر
%A رهنماء, محمدرحیم
%A سعیدرضا اکبریان رونیزی
%J برنامه ریزی منطقه‌ای
%@ 2251-6735
%D 2020

[Download]