کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، محیط زیست ، توسعه شهری و روستایی , 2020-03-12

عنوان : ( تحلیل وضعیت دفع بهداشتی و مدیریت پسماندهای روستایی توسط دهیاران از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای بخش نیمبلوک شهرستان قاین) )

نویسندگان: عاطفه جمعه ای , علی اکبر عنابستانی , خدیجه بوزرجمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با نگاهی به روند تغییر وظایف مدیریت روستاها از گذشته تا به حال می توان دریافت که حفظ محیط زیست روستا برای نخستین بار در سال 1380 به صورت رسمی در وظایف مدیریت روستاها مطرح شد(عنابستانی و همکاران، 1394: 283). هدف از انجام این تحقیق، بررسی وضعیت دفع بهداشتی و مدیریت پسماندهای روستایی توسط دهیاران از دیدگاه مردم در روستاهای بخش نیمبلوک می باشد. پژوهش حاضر برای رسیدن به هدف ذکر شده از روش شناسی بر مبنای ماهیت روش، توصیفی – تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی از طریق شیوه مطالعه کتابخانه ای – اسنادی و پیمایشی برای پاسخ گویی به سولات پژوهش در منطقه روستایی بخش نیمبلوک پرداخته شد. در این تحقیق 11 روستایی که بیشتر از 200 نفر جمعیت دارند به عنوان روستاهای نمونه تحقیق انتخاب شده اند. حجم جامعه برابر با 2555 خانوار می باشد که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 160 با میزان خطای 0.075صدم محاسبه شد. داده ها و اطلاعات پژوهش با کمک پرسشنامه گردآوری شدند و از طرفی پرسشنامه ای برای دهیاران طراحی شد که کل دهیاران روستاهای بخش نیمبلوک آن را کامل کردند و برای تحلیل آن ها از نرم افزار 24SPSS، و برای اولویت بندی روستاها از نظر میزان مدیریت پسماند از مدل VIKOR استفاده شد. نتایج یافته های پژوهش به دست آمده در این رابطه نشان داد که با توجه به سطح معناداری کمتر از 0.05 و اینکه کران های بالا و پایین تمام مولفه ها مثبت بوده، بنابراین تفاوت آماری معناداری بالاتر از حد متوسط مورد تایید است. بنابراین فرض تایید H1 می گردد. و از طرفی وضعیت دفع بهداشتی پسماندها و مدیریت آن توسط دهیاران از دیدگاه روستاییان در حد ضعیفی می باشد و براساس اطلاعات جمع آوری شده بیشتر روستاها از مدیریت پسماند مناسبی توسط دهیارانشان برخوردار نیستند.

کلمات کلیدی

, مدیریت پسماند, پسماندهای روستایی, عملکرد دهیاران, دفع بهداشتی زباله ها, بخش نیمبلوک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079255,
author = {جمعه ای, عاطفه and عنابستانی, علی اکبر and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {تحلیل وضعیت دفع بهداشتی و مدیریت پسماندهای روستایی توسط دهیاران از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای بخش نیمبلوک شهرستان قاین)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، محیط زیست ، توسعه شهری و روستایی},
year = {2020},
location = {تفلیس, گرجستان},
keywords = {مدیریت پسماند، پسماندهای روستایی، عملکرد دهیاران، دفع بهداشتی زباله ها، بخش نیمبلوک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل وضعیت دفع بهداشتی و مدیریت پسماندهای روستایی توسط دهیاران از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای بخش نیمبلوک شهرستان قاین)
%A جمعه ای, عاطفه
%A عنابستانی, علی اکبر
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، محیط زیست ، توسعه شهری و روستایی
%D 2020

[Download]