دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار , 2020-04-22

عنوان : ( تحلیل اثرگذاری عوامل کالبدی بر احساس امنیت در روستاهای هدف گردشگری مذهبی (مطالعة موردی: روستای پیرچوگان-شهرستان رودان) )

نویسندگان: فاطمه نارویی امیری , علی اکبر عنابستانی , طاهره صادقلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیاز به امنیت، از بنیادی ترین نیازهای انسان در هر محیطی است که آرامش، رشد، شکوفایی، بروز استعدادها و خلاقیت‌ها و نیل به همه کمالات انسانی در سایه آن محقق می‌شود. معماری قدیمی روستایی ایران نمود بارزی از احترام به مفهوم امنیت بوده است و نیاز است با توجه به تحولات کالبدی- فضایی روستاها، معیارهای تبیین کننده موثر بر امنیت را شناسایی نمود. هدف مقاله حاضر، سنجش عوامل کالبدی مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی هدف گردشگری مذهبی شهرستان رودان است. پژوهش حاضر از نوع نظری‌کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی- تحلیلی می‌باشد. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش را روستای پیرچوگان واقع در شهرستان رودان است. جم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر برآورد گردید که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از طراحی پرسشنامه براساس شاخص ها و متغیرهای مستخرج از ادبیات نظری تحقیق و تایید روایی و سنجش پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (74 درصد)، پرسشنامه ها تکمیل و در محیط SPSSمورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته های تحقیق از طریق آزمون T نشان داد که سطح عوامل کالبدی و امنیت روستاییان (3.62، 3.12) در سطح متوسط به بالا می‌باشد لذا میزان احساس امنیت روستاییان در روستاهای هدف گردشگری مذهبی بالا است. همچنین آزمون همبستگی نشان داد که بین عوامل کالبدی و احساس امنیت ارتباط معناداری و مستقیمی وجود دارد. در نهایت با استفاده از مدل تحلیل مسیر مشخص شد که بیشترین اثرکلی احساس امنیت مربوط به مولفه فرم و فضا با میزان (44/0) داشته است.

کلمات کلیدی

, امنیت, احساس امنیت, عوامل کالبدی, روستای مذهبی, گردشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079256,
author = {نارویی امیری, فاطمه and عنابستانی, علی اکبر and صادقلو, طاهره},
title = {تحلیل اثرگذاری عوامل کالبدی بر احساس امنیت در روستاهای هدف گردشگری مذهبی (مطالعة موردی: روستای پیرچوگان-شهرستان رودان)},
booktitle = {دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امنیت، احساس امنیت، عوامل کالبدی، روستای مذهبی، گردشگری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اثرگذاری عوامل کالبدی بر احساس امنیت در روستاهای هدف گردشگری مذهبی (مطالعة موردی: روستای پیرچوگان-شهرستان رودان)
%A نارویی امیری, فاطمه
%A عنابستانی, علی اکبر
%A صادقلو, طاهره
%J دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
%D 2020

[Download]