پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (12), شماره (46), سال (2020-2) , صفحات (123-148)

عنوان : ( بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , آزیتا حاجی زاده , محمد محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چنددهه­ی گذشته رفتارهای انحرافی از جمله طفره­روی اجتماعی در کانون توجه محققین مطالعات سازمانی قرارگرفته­است. طفره­روی سازمانی به تمایل فرد برای کاهش عامدانه تلاش ذهنی و جسمی خود در حین فعالیت اشاره دارد. نظر به اهمیت نقش این رفتارها در عملکرد سازمان، این تحقیق به بررسی دو متغیر سازمانی مؤثر بر آن در سطح بیمارستان­های دولتی اهواز می­پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان درمانی به تعداد 822 نفر بودند که از بین آنها 265 نفر با روش نمونه­گیری طبقه­ای به عنوان نمونه آماری انتخاب و اطلاعات موردنیاز با بهره­گیری از پرسشنامه­های عدالت ادراک­شده نیهوف و مورمان(1993)، مبادله­ی رهبر-عضو لادن و مث لیدن(1998)، مبادله­ی عضو-تیم سیرز(1989) و طفره­روی اجتماعی جورج(1992) در بازه زمانی زمستان 97 جمع­آوری شدند. ضریب آلفای ترکیبی بدست آمده برای پرسشنامه­های مذکور به ترتیب برابر با 876/0، 948/0، 939/0 و 925/0 بودند. داده­ها با بهره­گیری از نرم افزارهای SPSS21 و Smart PLS2 تحلیل شدند. تحقیق نشان­داد که روابط مبادله­ای (رابطه رهبر-عضو و عضو-تیم) تاثیر معناداری بر ادراک از عدالت توزیعی و مراوده­ای و طفره­روی اجتماعی دارند. اما صرفاً عدالت توزیعی قادر است اثر رابطه رهبر-عضو بر طفره­روی اجتماعی را بطور معناداری میانجی­گری کند. این امر نشان می­دهد که اعضای درگیر روابط مبادله­ای چنانچه احساس کنند از نظر مادی و اقتصادی کمتر منتفع شده­اند، بیش از سایر اعضاء مبادرت به طفره­روی خواهند نمود.

کلمات کلیدی

, طفره‌روی اجتماعی مبادله رهبر, عضو مبادله عضو, تیم عدالت سازمانی بیمارستان‌ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079257,
author = {رحیم نیا , فریبرز and حاجی زاده, آزیتا and محمدی, محمد},
title = {بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2020},
volume = {12},
number = {46},
month = {February},
issn = {2538-3418},
pages = {123--148},
numpages = {25},
keywords = {طفره‌روی اجتماعی مبادله رهبر-عضو مبادله عضو-تیم عدالت سازمانی بیمارستان‌ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A حاجی زاده, آزیتا
%A محمدی, محمد
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2020

[Download]