اقتصاد و توسعه کشاورزی, Volume (33), No (4), Year (2020-3) , Pages (377-394)

Title : ( تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران )

Authors: marzieh ronaghi , Mohammad Reza Kohansal , Mohammad Ghorbani ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

حکمرانی خوب برای کشاورزی به­معنی فراهم آوردن خدمات بهتر با مشارکت دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای کشاورزان است. حکمرانی کشاورزی شامل نهادهایی است که در آن کشاورزان در مورد منافع خود صحبت می­کنند، حقوق قانونی خود را اعمال می­کنند، تعهدات خود را برآورده می­کنند و در زمان اختلاف میان آن­ها میانجی­گری می­شود. در این تحقیق، تأثیر ضریب تغییر متغیرهای منتخب حکمرانی کشاورزی (دامداری) در برنامه­های توسعه کشور بر بازار گوشت با استفاده از مدل جابجایی تعادل 4(EDM) مورد بررسی قرار گرفت. عوامل قیمت و مقدار برای مرغ، گاو و گوسفند و هم­چنین مازاد عرضه­کننده تحت سناریوهای مختلف در برنامه پنجم و ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل اشتغال کشاورزی و شرکت­های تعاونی بیشترین اهمیت را در حوزه سیاسی، اجتماعی و محیطی دارند و عوامل افزایش تولید و سرمایه­گذاری در حوزه اقتصادی بیشترین رتبه و اهمیت را دارند. مطابق با یافته­های پژوهش، از جمله توصیه­های سیاستی این است که حکمرانی خوب باید منافع کشاورزی را در حوزه‌های مختلف از طریق اجماع و مشارکت عمومی با کشاورزان تامین کند. دست­یابی به توافق جامع نیازمند نمایندگان منتخب، متخصصان متفکر و کشاورزان نوآور با دیدگاه وسیع و بلندمدت در زمینه حکمرانی خوب و داشتن درک درست از رشد و توسعه کشاورزی است.

Keywords

, حکمرانی کشاورزی, مشارکت گروهی, بازار گوشت, مدل جابجایی تعادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079258,
author = {Ronaghi, Marzieh and Kohansal, Mohammad Reza and Ghorbani, Mohammad},
title = {تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2020},
volume = {33},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۲۲},
pages = {377--394},
numpages = {17},
keywords = {حکمرانی کشاورزی; مشارکت گروهی; بازار گوشت; مدل جابجایی تعادل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران
%A Ronaghi, Marzieh
%A Kohansal, Mohammad Reza
%A Ghorbani, Mohammad
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۲۲
%D 2020

[Download]