پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (9), شماره (2), سال (2020-3) , صفحات (43-55)

عنوان : ( اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی )

نویسندگان: سجاد بداقی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بررسی اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی گروهی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی. روش: شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را دانشجویان مؤسسه آموزش عالی شاندیز مشهد تشکیل می‌دادند. 20 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت 10 جلسه‌ی هفتگی 90 دقیقه‌ای روان‌درمانی بین‌فردی کوتاه‌مدت قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های اختلال اضطراب اجتماعی لیبوئیتز (LSAS) و ابرازگری هیجانی (EEQ) و پرسشنامه جمعیت‌شناختی بود. داده‌ها با تحلیل کوواریانس به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی19 تحلیل شدند. یافته­ ها: نمره سه زیر مقیاس اضطراب اجتماعی (اضطراب عملکرد، اجتناب عملکرد و اجتناب موقعیت) در گروه آزمایش به طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود(05/0>P). و نمره زیرمقیاس دیگر اضطراب اجتماعی (اضطراب موقعیت)، و ابرازگری هیجان افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0

کلمات کلیدی

, ابرازگری هیجانی, اختلال اضطراب اجتماعی, روان‌درمانی بین‌فردی کوتاه‌‌مدت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079262,
author = {بداقی, سجاد and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and مشهدی, علی},
title = {اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2020},
volume = {9},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۵۲},
pages = {43--55},
numpages = {12},
keywords = {ابرازگری هیجانی; اختلال اضطراب اجتماعی; روان‌درمانی بین‌فردی کوتاه‌‌مدت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی
%A بداقی, سجاد
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A مشهدی, علی
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ ۲۲۵۱-۶۳۵۲
%D 2020

[Download]