علوم زمین, ( ISI ), Volume (29), No (114), Year (2020-3) , Pages (97-108)

Title : ( مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران )

Authors: Abbas Ghaderi , Mehdi Badpa , Ali reza Ashouri ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

به منظور مطالعه مرجان‌های پرمین در شمال باختر ایران، برش چینه‌شناسی در کوه‌های علی‌باشی انتخاب و مورد نمونه‌برداری قرار گرفت. پس از مطالعه میکروسکپی برشهای طولی، عرضی و سریالی متعدد تهیه شده از بیش از 180 سنگواره مرجانی تعداد 12 گونه متعلق به 6 جنس از مرجان‌های روگوزا و تابولا شناسایی شد. توالی پرمین منطقه جلفا، قلمرو دو نوع فونای مرجانی است. قلمرو فونای واگینوفیلیده شامل جنس‌های شاخص مرجانهای کلنی حوضه تتیس مانند Ipciphyllum و Waagenophyllum به دیرینگی پرمین میانی؟ ـ پسین است. قلمرو فونای سیاتاکسونیا به دیرینگی پرمین پسین شامل نماینده‌های فیلوژنتیک آخرین مرجان‌های روگوزاست و غالباً دربردارنده جنس Pentaphyllum است که با فراوانی زیاد، تا نزدیکی حادثه انقراضی انتهای پرمین در رأس سازند علی باشی به حیات خود ادامه داده داده است. همچنین آخرین و جوانترین مرجان تابولا پیش از رویداد انقراضی پرمین پسین در منطقه جلفا، جنس Protomichelinia دانسته شده است. فونای مرجانی پرمین شمال باختر ایران به خوبی با فونای پرمین آباده در ایران مرکزی و فونای قفقاز جنوبی شباهت دارد. همچنین مرجانهای فونای واگینوفیلیده مشابه فونای هم سن در جنوب چین هستند، در حالی که مرجانهای سیاتاکسونیای پرمین پسین بوم‌گرایی بالایی را نشان می‌دهند.

Keywords

, پرمین, مرجان, روگوزا, برش علی باشی, جلفا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079266,
author = {Ghaderi, Abbas and مهدی بادپا and Ashouri, Ali Reza},
title = {مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران},
journal = {علوم زمین},
year = {2020},
volume = {29},
number = {114},
month = {March},
issn = {1023-7429},
pages = {97--108},
numpages = {11},
keywords = {پرمین، مرجان، روگوزا، برش علی باشی، جلفا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران
%A Ghaderi, Abbas
%A مهدی بادپا
%A Ashouri, Ali Reza
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2020

[Download]