نهمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , 2020-02-19

عنوان : ( بررسی و ارزیابی نتایج شاخص‌های پایش خشکسالی با بکارگیری مقادیر تبخیر از تشت در محدوده دشت کاشمر و بردسکن )

نویسندگان: سمیه رجب زاده , ابوالفضل مساعدی , محمد قبائی سوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان مخاطرات طبیعی مربوط به آب و هوا، پدیده خشکسالی به علت گستردگی اثرات در بخش‌های مختلف و دامنه‌های تأثیر آن دارای پیچیدگی زیاد می‌باشد. طی دهه‌های اخیر در بخش خشکسالی هواشناسی و کشاورزی با درک تأثیر دما در کنار متغیر بارش، شاخص‌های مختلفی مبتنی بر مؤلفه‌های بارش و تبخیر و تعرق پتانسیل نظیر شاخص شناسائی خشکسالی (RDI) و شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI) توسعه و در مناطق مختلف مورد استفاده واقع شده‌اند. در این پژوهش به ارزیابی و بررسی تأثیر جایگزینی مقادیر تبخیر از تشت به جای مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل در شاخص‌هایSPEI ، RDI و eRDI در محدوده‌ی دشت کاشمر و بردسکن پرداخته می‌شود. بدین منظور از مقادیر متغیرهای بارش، تبخیر و نیز مقادیر تبخیر و تعرق محاسبه شده از روش هارگریوز طی یک دوره آماری 29 ساله استفاده و مقادیر شاخص‌های خشکسالی در مقیاس‌های سالانه و فصلی تعیین‌گردید. در ادامه با جایگزینی مقادیر تبخیر از تشت به جای مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل در شاخص‌های SPEI، RDI و eRDI مقادیر شاخص‌های جدید نیز در همان مقیاس‌ها محاسبه گردیدند. بر پایه‌ی نتایج بدست آمده جایگزینی مقادیر تبخیر از تشت به جای تبخیر و تعرق پتانسیل در شاخص‌های RDI و eRDI نتایج مشابهی داشته و از همبستگی بالایی با یکدیگر برخوردارند. ولی در شاخص SPEI جایگزینی این مقادیر سبب تغییر مقادیر شاخص خشکسالی و فراوانی طبقات رطوبتی شده است. پیشنهاد می‌شود مشابه با این پژوهش در مناطق دیگر و با شرایط آب و هوایی متفاوت انجام شده با بتوان به نتایج جامع‌تری رسید.

کلمات کلیدی

, تبخیر از تشت, تبخیر-تعرق پتانسیل, خشکسالی, دشت کاشمر و بردسکن, شاخص eRDI, شاخص SPEI, شاحص RDI,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079268,
author = {رجب زاده, سمیه and مساعدی, ابوالفضل and محمد قبائی سوق},
title = {بررسی و ارزیابی نتایج شاخص‌های پایش خشکسالی با بکارگیری مقادیر تبخیر از تشت در محدوده دشت کاشمر و بردسکن},
booktitle = {نهمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک},
year = {2020},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تبخیر از تشت، تبخیر-تعرق پتانسیل، خشکسالی، دشت کاشمر و بردسکن، شاخص eRDI، شاخص SPEI، شاحص RDI،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و ارزیابی نتایج شاخص‌های پایش خشکسالی با بکارگیری مقادیر تبخیر از تشت در محدوده دشت کاشمر و بردسکن
%A رجب زاده, سمیه
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمد قبائی سوق
%J نهمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
%D 2020

[Download]