علوم روانشناختی, دوره (19), شماره (4), سال (2020-7) , صفحات (1-15)

عنوان : ( آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با الگوگیری از روش سناریوپردازی و مدل شبکه جهانی کسب و کار (GBN) )

نویسندگان: علیرضا صابری نوقابی , علی معقول , احمد اکبری , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه : امروزه مدیریت آموزشی با مسائل زیادی از قبیل آینده و چشم انداز آن ، تغییرات و تحولات سازمانی و کسب وکارهای نوظهور سروکار دارد که نیازمند توجهی جدی از سوی اندیشمندان و صاحب نظران مدیریت است. توجه به عنصر آینده و آینده نگری در مطالعات مدیریت آموزشی، در دنیای کسب و کارهای امروزی و تغییرات سریع آن، کمک زیادی به پویایی و توسعه مدیریت آموزشی خواهد نمود که این مسئله تاکنون مغفول مانده است. هدف: آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با الگوگیری از روش سناریوپردازی و مدل شبکه ی جهانی کسب و کار بود. روش: پژوهش از نوع پیمایشی -میدانی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل اندیشمندان و خبرگان مدیریت آموزشی که به طور همزمان دارای تخصص و تجربه در زمینه مطالعات آینده پژوهی و مدل سناریوپردازی بودند بود، تعداد 5نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته مربوط به اولویت بندی پیشران های موثر بر آینده مطالعات مدیریت آموزشی بود. تحلیل داده هابا استفاده از آزمون فریدمن و تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. یافته ها: آینده مطالعات مدیریت آموزشی، تحت تاثیر دو پیشران اساسی «رسانه های گروهی» و «هویت فرهنگی» قرار داشتند(027/0=p). نتیجه گیری: تعامل رسانه های گروهی و هویت فرهنگی ، چهارسناریوی «تحولی»، «رسانه ای»، «فرهنگی» و «بیگانگی» را تشکیل دادند که هر سناریو به تفکیک نشان دهنده وضعیت خاصی از آینده مطالعات مدیریت آموزشی بود. واژه های کلیدی: آینده پژوهی، مطالعات مدیریت آموزشی، الگوگیری، روش سناریوپردازی، مدل شبکه ی جهانی کسب و کار. Background: Nowadays, educational management deals with many issues such as the future and its prospects, organizational changes and emerging businesses that require serious attention from management scholars and experts. Paying attention to the element of futures and futurism in educational management studies, in today\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s business world and its rapid changes, will greatly contribute to the dynamics and development of educational management that has been overlooked so far. Objective : The future of educational management studies was modeled by scenario modeling and global business networking model. Method: The research was a survey-field study. The statistical population of the study consisted of educational management thinkers and experts who simultaneously had expertise and experience in future research studies and scenario modeling. The research tool in this study was semi-structured interviews to prioritize effective proponents of future educational management studies. Data analysis was performed using Friedman test and hierarchical analysis. Results: The future of educational management studies were influenced by two main proponents of \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"mass media\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" and \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"cultural identity\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (p = 0.027). Conclusion: Interaction of mass media and cultural identity constituted the four \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"evolutionary\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"media\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"cultural\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" and \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"alienation\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" scenarios, each of which represented a specific situation of the future of educational management studies. Keywords: Futures Research, Educational Management Studies, Modeling, Scenarios, Global Business Networking Model.

کلمات کلیدی

, آینده پژوهی, مطالعات مدیریت آموزشی, الگوگیری, روش سناریوپردازی, مدل شبکه ی جهانی کسب و کار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079269,
author = {علیرضا صابری نوقابی and علی معقول and احمد اکبری and جباری نوقابی, مهدی},
title = {آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با الگوگیری از روش سناریوپردازی و مدل شبکه جهانی کسب و کار (GBN)},
journal = {علوم روانشناختی},
year = {2020},
volume = {19},
number = {4},
month = {July},
issn = {۱۷۳۵-۷۴۶۲},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {آینده پژوهی، مطالعات مدیریت آموزشی، الگوگیری، روش سناریوپردازی، مدل شبکه ی جهانی کسب و کار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با الگوگیری از روش سناریوپردازی و مدل شبکه جهانی کسب و کار (GBN)
%A علیرضا صابری نوقابی
%A علی معقول
%A احمد اکبری
%A جباری نوقابی, مهدی
%J علوم روانشناختی
%@ ۱۷۳۵-۷۴۶۲
%D 2020

[Download]