مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (8), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (81-93)

عنوان : ( بهینه‌سازی‌ مشخصات‌ حرکتی‌ یک‌ ایرفویل‌ نوسانی‌ در‌ نزدیکی‌ سطح‌ آب‌ با‌ استفاده‌ از‌ الگوریتم‌ ژنتیک‌ و‌ روش‌ پاسخ سطح )

نویسندگان: یگانه آذرگون , محمدحسن جوارشکیان , اسماعیل اسماعیلی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

‌در این تحقیق، حرکت نوسانی ایرفویل در جریان لزج، آشفته و ناپایا در نزدیک سطح آب، بهمنظوربهینهسازیتأثیرپارامترهای هندسی و نوسانی بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل توسط یک روش عددی شبیهسازی شده است. در این شبیهسازی، معادلات ناویر-استوکس با استفاده از روش حجممحدود با دقت مرتبهدوم گسسته و توسط الگوریتم پیمپل حل شده است. برای بهینهسازی،از الگوریتم ژنتیک در روش پاسخ سطح استفاده شده است. در روند شبیهسازی، برای پیشبینی سطح آزاد سیال، روش کسر حجمی مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه قسمتی از نتایج این شبیهسازی، با دادههای عددی مربوط به یک ایرفویل نوسانی در نزدیکی سطح زمین صحت تحقیق را تأییدمینماید. این شبیهسازیدر سه فرکانس کاهیده، سه دامنه نوسان و سه فاصله ایرفویل از سطح آب انجام شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که در نزدیک سطح ارتفاع پروازی نسبت به دو پارامتر دیگر بر ضرایب آیرودینامیکی مؤثرتراست. همچنین،بهینهسازیبا روش پاسخ سطح و الگوریتم ژنتیک انجامشده است. نتایج حاصل نشان میدهد که بالواره با فاصلهپروازی بیبعد993/0،فرکانس کاهیده9/0و دامنه نوسان بیبعد029/0بهینهترین مقدار نسبت ضریب برآ به پسا را ایجاد میکن

کلمات کلیدی

, اثر سطح, سطح آب, بهینهسازی, الگوریتم ژنتیک, روش پاسخ سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079287,
author = {آذرگون, یگانه and جوارشکیان, محمدحسن and اسماعیلی فر, اسماعیل},
title = {بهینه‌سازی‌ مشخصات‌ حرکتی‌ یک‌ ایرفویل‌ نوسانی‌ در‌ نزدیکی‌ سطح‌ آب‌ با‌ استفاده‌ از‌ الگوریتم‌ ژنتیک‌ و‌ روش‌ پاسخ سطح},
journal = {مکانیک سیالات و آیرودینامیک},
year = {2019},
volume = {8},
number = {1},
month = {April},
issn = {2322-3278},
pages = {81--93},
numpages = {12},
keywords = {اثر سطح، سطح آب، بهینهسازی، الگوریتم ژنتیک، روش پاسخ سطح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی‌ مشخصات‌ حرکتی‌ یک‌ ایرفویل‌ نوسانی‌ در‌ نزدیکی‌ سطح‌ آب‌ با‌ استفاده‌ از‌ الگوریتم‌ ژنتیک‌ و‌ روش‌ پاسخ سطح
%A آذرگون, یگانه
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A اسماعیلی فر, اسماعیل
%J مکانیک سیالات و آیرودینامیک
%@ 2322-3278
%D 2019

[Download]