پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (9), شماره (2), سال (2020-3) , صفحات (85-104)

عنوان : ( تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , ملیحه رجایی , عیرضا صادق زاده , بختیار شعبانی ورکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تبیین گفتگومحوری در رویکرد مقاومت به تربیت انتقادی با تأکید بر دیدگاه های ژیرو میباشد. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی آثار ژیرو و دیدگاه های او در خصوص تربیت، مدرسه، دانش و ایدیٔولوژی پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان داد گفتگو، محور تربیت انتقادی و زمینهساز تحقق هدف رهایی بخشی است و با مفاهیم دموکراسی، تضاد و نقد ایدیٔولوژی پیوند عمیقی دارد. همچنین، متأثر از نگاهی است که نسبت به انسان، فرهنگ (طبقه اجتماعی و اقتصادی)، دانش، ایدیٔولوژی و روابط آنها با یکدیگر دارد. ع وه براین، با وجود مطلوبیت در روایت بومی از گفتگومحوری براساس مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ایران، تحقق آن در بافت فعلی نظام آموزشی ایران با چالشهای اساسی همراه است.

کلمات کلیدی

, رویکرد مقاومت, هنری ژیرو, تربیت انتقادی, گفتگومحوری, نظام آموزشی ایران, مبانی نظری سند تحول بنیادین در آموزشوپرورش رسمی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079295,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and رجایی, ملیحه and عیرضا صادق زاده and شعبانی ورکی, بختیار},
title = {تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2020},
volume = {9},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6360},
pages = {85--104},
numpages = {19},
keywords = {رویکرد مقاومت، هنری ژیرو، تربیت انتقادی، گفتگومحوری، نظام آموزشی ایران، مبانی نظری سند تحول بنیادین در آموزشوپرورش رسمی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A رجایی, ملیحه
%A عیرضا صادق زاده
%A شعبانی ورکی, بختیار
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2020

[Download]