پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران , 2019-03-18

عنوان : ( ماهیّت شناسی سازمانیافتگی جرم با نگاهی به تجریم تشکیلات سازمان یافته در فقه )

نویسندگان: حمید سلیمانی , عباسعلی سلطانی , محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: عنایت به این که حقوق داخلی مقومات جرم سازمانیافته را بهطور دقیق و جامع تبیین نکرده لذا واکاوی ماهیت جرم سازمانیافته با رویکردی فقهی به این تشکیلات در جهت متمایز نمودن اینگونه جرائم از سایر جرائم و چگونگی برخورد با آن جرائم بسیار حائز اهمیّت است. روش تحقیق: یافتههای پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمعآوری اطلاعات کتابخانهای بهدستآمده و تلاش شده ابتدا ماهیت سازمانیافتگی جرم را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد و آنگاه حرمت تشکیلاتی بودن اینگونه جرائم را از منظر فقهی جستجو نماید. یافتهها و نتیجهگیری: دستاورد پژوهشی نویسندگان این است که جرم سازمانیافته؛ عمل مجرمانهی تشکیلاتی است که بهصورت هدفمند و مستمر در جهت کسب منافع مادی صورت میگیرد که بر این اساس گروهی بودن، تبانی افراد، استمرار قابلملاحظه فعالیت مجرمانه و کسب منافع مالی عناصر جرم سازمانیافته تحریم و تجریم ، قلمداد میشود و نفس تشکیلات سازمانیافته بر اساس مبانی فقهی چون عقل، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان و قاعده حرمت بر مق دّمه حرام شناختهمیشود.

کلمات کلیدی

, جرم سازمانیافته, تشکیلات, حرمت, دلیل عقل, اعانه بر اثم و عدوان, مقدّمه حرام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079303,
author = {سلیمانی, حمید and سلطانی, عباسعلی and فخلعی, محمدتقی},
title = {ماهیّت شناسی سازمانیافتگی جرم با نگاهی به تجریم تشکیلات سازمان یافته در فقه},
booktitle = {پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جرم سازمانیافته، تشکیلات، حرمت، دلیل عقل، اعانه بر اثم و عدوان، مقدّمه حرام.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ماهیّت شناسی سازمانیافتگی جرم با نگاهی به تجریم تشکیلات سازمان یافته در فقه
%A سلیمانی, حمید
%A سلطانی, عباسعلی
%A فخلعی, محمدتقی
%J پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
%D 2019

[Download]