ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (15), شماره (57), سال (2020-3) , صفحات (200-220)

عنوان : ( روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراق )

نویسندگان: محسن خلیلی , جمال بوداقی , اکبر حیدری تاشه کبود ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

راق معاصر، همواره اسیر بی‌ثباتی سیاسی بوده است. در نوشتار حاضر، برپایه‌ی روند‌پژوهی‌تاریخی، آیند‌ی فدرالیسم عراق در افق 2030 بررسی شد. گردآوری داده‌ها به‌روش دلفی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار میک‌مَک صورت گرفت. پیش‌انگاره‌ها، در قالب سناریوهای مطلوب (عراق، در حالت فدرالیسم واقعی همراه با عدم تمرکز و تقسیم متوازن ثروت و قدرت)، خوشبینانه (تداعی‌کننده‌ی حالت فعلی عراق و تداومِ نظام سیاسیِ بی‌ثبات و فاقدِ اقتدار) و بروز بحران (فروپاشی عراق و برجسته‌شدن خواست‌های استقلال‌طلبانه و بازگشت نظام سیاسی به‌شکل اقتدارگرایانه) مطرح گردیدند. دو پرسش پژوهش چنین بود: تاریخ معاصر عراق چه پیش‌زمینه‌ها و مقتضیاتی را برای فدرالیسم عراق پدیدار کرده است؟ چه سناریوهایی درباره‌ی وضعیت آینده‌ی فدرالیسم در عراق قابل ارائه هستند؟ یافته‌های نوشتار، نشان‌دهنده‌ی احتمالِ بروز دو سناریوی خوشبینانه و بروز بحران، در افق 2030 برای فدرالیسم عراق است. یافته‌های نوشتار، نشان‌دهنده‌ی احتمالِ بروز دو سناریوی خوشبینانه و بروز بحران، در افق 2030 برای فدرالیسم عراق است. است.

کلمات کلیدی

عراق فدرالیسم آینده‌پژوهی روندپژوهی تاریخی سناریو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079308,
author = {خلیلی, محسن and بوداقی, جمال and حیدری تاشه کبود, اکبر},
title = {روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراق},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2020},
volume = {15},
number = {57},
month = {March},
issn = {1735-4331},
pages = {200--220},
numpages = {20},
keywords = {عراق فدرالیسم آینده‌پژوهی روندپژوهی تاریخی سناریو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراق
%A خلیلی, محسن
%A بوداقی, جمال
%A حیدری تاشه کبود, اکبر
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2020

[Download]