مطالعات زبان و ترجمه, دوره (50), شماره (2), سال (2018-5) , صفحات (67-95)

عنوان : ( طراحی و اعتبارسنجی پرسش‌نامة خودکارآمدی ترجمه و ارتباط آن با راهبردهای حل مسئله در ترجمه )

نویسندگان: رؤیا عراقیان , بهزاد قنسولی , افسانه غنی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماهی بینرشتهای مطالعات ترجمه دیدها های وسیعی را در سا های اخیر در حوزة تحقیو و پژوهن این رشته هشود اس در این راستا، توجه نهتنها به سم محصو نهایی ترجمه، بلکه به پرداز و نقنآفرینان اصلی آن معطو شد اس از جمله این امور بررسی فرآیندهای شناختی و احساسی مترجمان اس با نرر به ت ثیر در خور توجه موهوم خودکارآمدی بر رفتار و کنن افراد، پژوهن حا ر بر آن اس تا رابطة میان خودکارآمدی مترجمان و راهاردهای حل مشکل در ترجمة آنها را مورد ارزیابی ارار دهد بدینمنرور، دو پرسننامه در زمینة مواهی پایهای خودکارآمدی و راهاردهای ترجمه راحی شد و اعتاار آن را سندید شد اس هوتادو شن دانشدوی ارشد و دکتری ترجمه در این تحقیو شرک کردند نتایح تحلیل داد و محاساات آماری رابطة معناداری را بین احساخ خودکارآمدی مترجمان و راهاردهای حل مشکل در ترجمه آنها نشان داد از آندا که نقن باورهای کارآمدی مترجمان در ه ینن و اعما راهاردها در مواجهه با مشکل در فرآیند ترجمه حاز اهمی اس ،

کلمات کلیدی

, خودکارآمدی, راهاردهای ترجمه, فعالی های تصمی هیری و حل مشکل, شناخ , فراشناخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079309,
author = {رؤیا عراقیان and قنسولی, بهزاد and افسانه غنی زاده},
title = {طراحی و اعتبارسنجی پرسش‌نامة خودکارآمدی ترجمه و ارتباط آن با راهبردهای حل مسئله در ترجمه},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2018},
volume = {50},
number = {2},
month = {May},
issn = {2383-2878},
pages = {67--95},
numpages = {28},
keywords = {خودکارآمدی، راهاردهای ترجمه، فعالی های تصمی هیری و حل مشکل، شناخ ، فراشناخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و اعتبارسنجی پرسش‌نامة خودکارآمدی ترجمه و ارتباط آن با راهبردهای حل مسئله در ترجمه
%A رؤیا عراقیان
%A قنسولی, بهزاد
%A افسانه غنی زاده
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2018

[Download]