مطالعات زبان و ترجمه, دوره (48), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (99-116)

عنوان : ( تأثیر انگیزه و برنامۀ کمک آموزشیِ مبتنی بر رابطۀ متقابل بین زبان آموز و معلم و کارِ گروهی بین زبان آموزان بر روی درک مطلب زبان آموزان ایرانی )

نویسندگان: نعیمه خرقانی , بهزاد قنسولی , پرویز بیرجند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی تثییر و ارتبا سط انیی ب بر رور درط مطلا زبان آموزان ایرانی میپردازد که برنامة آموزشی مبتنی بر رابطة متاابب بین زبان آموز و معل و کار روهی بین زبانآموزان دریافت میکنند. در ابتدا زبانآموزان به چهار روب تاسی میشوند. زبانآموزان همیی دانشجویان ترم سوم رشتة مترجمی زبان انیلیسی بودند و در پیش آزمون تافب و اجرار اولیة پرسشنامه شرکت کردند و تفاوت معنادارر بین سط انیی ب و توانایی درط مطل ا آنان وجود نداشت. سپس آنان در دو روب آزمایشی و دو روب کنترل قرار رفتند. دو روب کنترل ) روب الف و ب( بهترتیا 82 و 48 نفر زبانآموز داشتند و شیوة آموزش مهارت درط مطلا متداول را دریافت کردند. روبهار آموزشی )الف و ب( بهترتیا 82 و 48 نفر زبان آموز داش تند و شیوة آموزش مهارت درط مطلا مبتنیبر رابطة متاابب بین زبان آموز و معل و کار روهی بین زبانآموزان را دریافت کردند. در انتها همیی در پسآزمون تافب و اجرار دوم پرسشنامه شرکت کردند. نتایج با استفادب از تحلیب واریانسِ دوطرفه وتحلیب واریانس چندمتهیرب تج ی ه و تحلیب شدند. نتایج نشان داد که روب ها ر آموزشی از روب ها ر کنترل بهتر عمب کردند و برنامة کمکآموزشی بر رور انیی ب برار خودکارآمدر، چالش، کنجکاور، رقابت، شناختهشدن، نمرات، دلایب اجتماعی و اطاعت در درط مطلا تثییر می ذارد.

کلمات کلیدی

, برنامة مداخله ای آموزشی, درک مطلب, سطح انگیزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079312,
author = {نعیمه خرقانی and قنسولی, بهزاد and پرویز بیرجند},
title = {تأثیر انگیزه و برنامۀ کمک آموزشیِ مبتنی بر رابطۀ متقابل بین زبان آموز و معلم و کارِ گروهی بین زبان آموزان بر روی درک مطلب زبان آموزان ایرانی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2016},
volume = {48},
number = {4},
month = {January},
issn = {2383-2878},
pages = {99--116},
numpages = {17},
keywords = {برنامة مداخله ای آموزشی، درک مطلب، سطح انگیزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر انگیزه و برنامۀ کمک آموزشیِ مبتنی بر رابطۀ متقابل بین زبان آموز و معلم و کارِ گروهی بین زبان آموزان بر روی درک مطلب زبان آموزان ایرانی
%A نعیمه خرقانی
%A قنسولی, بهزاد
%A پرویز بیرجند
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2016

[Download]