اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (33), شماره (4), سال (2020-1) , صفحات (339-350)

عنوان : ( تحلیل مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک: کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری )

نویسندگان: حنانه اقاصفری , علی رضا کرباسی , حسین محمدی , روبرتو کالیستی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش آگاهی عمومی نسبت به اثرات سوء استفاده از نهاده­های شیمیایی موجب شده است که مصرف­کنندگان گرایش فزاینده به محصولات کشاورزی ارگانیک پیدا کنند. بالا بودن قیمت تمام شده این محصولات، اهمیت بررسی ترجیحات پرداختی مصرف­کنندگان را به منظور توسعه کشت آن روشن می­سازد. از این رو، این مطالعه تلاش می­کند تا مؤلفه­های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف­کنندگان را برای محصولات ارگانیک با بهره­گیری از مدل­سازی معادلات ساختاری شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. داده­های مطالعه با جمع­آوری 142 پرسشنامه از بازدیدکنندگان نمایشگاه محصولات ارگانیک مشهد با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده در اسفند ماه سال 1396 به دست آمده­اند. نتایج مطالعه بیانگر آن است که آگاهی و دانش مصرف­کنندگان، مشخصات فردی و نگرش مثبت نسبت به ویژگی­های محصولات ارگانیک به ترتیب به میزان 27/0، 59/0 و 21/0 بر ترجیحات پرداختی مصرف­کنندگان در جهت مثبت اثرگذار است. همچنین عوامل بازاریابی به طور غیر مستقیم از طریق اثرگذاری به میزان 68/0 بر نگرش نسبت به ویژگی­های محصولات ارگانیک، بر ترجیحات پرداختی مصرف­کنندگان مؤثر است. بر اساس نتایج بدست آمده، توصیه شده است که سیاست­گذاران نسبت به اطلاع­رسانی و آگاهی بخشی منافع محصولات ارگانیک اقدام جدی­تری داشته باشند.

کلمات کلیدی

, ترجیحات پرداختی, محصولات کشاورزی ارگانیک, مدل سازی معادلات ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079313,
author = {اقاصفری, حنانه and کرباسی, علی رضا and محمدی, حسین and روبرتو کالیستی},
title = {تحلیل مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک: کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2020},
volume = {33},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۲۲},
pages = {339--350},
numpages = {11},
keywords = {ترجیحات پرداختی; محصولات کشاورزی ارگانیک; مدل سازی معادلات ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک: کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری
%A اقاصفری, حنانه
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدی, حسین
%A روبرتو کالیستی
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۲۲
%D 2020

[Download]